สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น ชาวดามัสกัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น ชาวดามัสกัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร


🍎 ทุกครั้งที่ลูกขอบคุณเรา 

นั่นคือ การแสดงถึงการยอมรับว่า 

เราคือพระเจ้า พระผู้สูงสุด

และผู้ประทานทุกสิ่งแก่ลูก

📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2017
ระลึกถึงนักบุญยอห์น ชาวดามัสกัส
พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
https://www.youtube.com/watch?v=4deWxmXpe3w

🍓 I Know Who Holds Tomorrow
http://youtu.be/2n3iLXHzX9k

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2017
ระลึกถึงนักบุญยอห์น ชาวดามัสกัส
พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
อ่าน
อสย 2:1-5
มธ 8:5-11

พระเยซูเจ้าทรงชื่นชม
ความเชื่อของนายร้อยโรมัน
ที่แสดงออกในชีวิต ผ่านทาง
ความรัก การให้ความดูแล
เอาใจใส่ทาสของตน

ข่าวสารของพระเจ้า ผ่านทางความฝัน
ของประกาศกอิสยาห์ พระวิหาร การนมัสการพระเจ้า
จะดึงดูดความสนใจของผู้คน แต่คนที่ใส่ใจ
ใกล้ชิดพระเจ้าเท่านั้น ที่จะสามารถ เรียนรู้
วิถีทางที่พระเจ้าทรงสอน

ด้วยความรักต่อพระเจ้า และความเอาใจใส่ 
ในการใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่น นักบุญยอห์น ชาวดามัสกัส
ได้ศึกษา รวบรวมควาคิด ของบรรดาปิตาจารย์
จัดพิมพ์หนังสือ ต่อต้าน คำสอน ความเชื่อที่ผิด ๆ 
ช่วยให้ผู้อ่านได้ค้นพบความจริงที่ถูกต้อง

หมายเหตุ
ความรักที่ยั่งยืน 
ต้องการ การดูแลเอาใจใส่

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 17 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
บทอ่าน อสย 2:1-5 / มธ 8:5-11
“เราขอบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เราไม่เคยพบเช่นนี้ในผู้ใดเลยในอิสราเอล” (มธ 8:10) ขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าเมืองคาร์เปอร์นาอุม นายร้อยคนหนึ่ง ได้เข้ามาหาและได้ขอร้องพระองค์ให้รักษาคนใช้ของเขา ในอาณาจักรของโรมัน คนใช้มีความสำคัญน้อยมาก แต่นายร้อยคนนี้กลับมีความเมตตาสงสารคนใช้ของตน แม้ว่าพันธกิจของพระเยซูเจ้า จะมุ่งยังแกะที่สูญหายไป “เราถูกส่งมาเพื่อแกะที่พลัดหลงของวงศ์วานอิสราเอลเท่านั้น” (มธ 15:24) แต่พระองค์กลับยินดีช่วยนายร้อยต่างชาติคนนี้ เขาได้โต้แย้งว่า เขาไม่เหมาะสมที่จะให้พระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของเขา ตามกฎหมายของชาวยิวๆ ไม่สามารถเข้าไปในบ้านของคนต่างชาติ เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์ ในฐานะเป็นข้าราชการ นายร้อยคนนี้รู้ว่า ตัวเองมีอำนาจในการออกคำสั่ง และเขาก็ทราบว่า พระเยซูเองก็อำนาจ ที่จะตรัสเพียงพระวาจาเดียว ก็สามารถรักษาคนใช้ของเขาได้ พระเยซูเจ้าทรงประหลาดใจ ในความเชื่อของนายร้อยคนนี้ และตรัสว่า “คนมากมายจะมาจากทิศตะวันออก และตะวันตก และจะนั่งลงนั่งโต๊ะกับอาบราฮัม อิสอัคและยาโคบ ในพระอาณาจักรสวรรค์”(มธ 8:11) ความเชื่อของนายร้อยคนนี้ เป็นการบอกล่วงหน้า ถึงพันธกิจของพระศาสนจักร ต่อคนต่างชาติ...ท่านมีความกล้าหาญพอ ที่จะนำคนมาให้พระเยซูเจ้ารักษาหรือไม่?...พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาในตัวข้าพเจ้า แต่ขอตรัสเพียงพระวาจาเดียว แล้วจิตใจข้าพเจ้า 
เมื่อเราสวดบทภาวนาบทนี้ก่อนรับศีลมหาสนิท เราก็ยอมรับว่า พระเยซูเจ้าเป็นพระเป็นเจ้า และพระวาจาทรงชีวิตของพระองค์ จะอยู่ในตัวเรา และทำให้ความไม่เหมาะสมต่างๆของเรา ได้รับการบำบัดรักษา…บาดแผลของเรา คือ ประตูที่เปิดออก เพื่อนำไปสู่สิ่งที่สวยงามที่สุดของเราทุกคน....เราแต่ละคนล้วนมีบทบาท ในการช่วยบำบัดโลกในนี้...จงฟังพระเป็นเจ้าด้วยหัวใจที่แตกสลาย พระองค์ไม่ใช่เป็นเพียงหมอที่ช่วยเย็บบาดแผลให้เรา แต่พระองค์เป็นบิดา ที่จะเช็ดน้ำตาของเราให้แห้ง.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view