สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2018 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2018 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

💧ขอบพระคุณ....
สำหรับความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์
เพื่อข้าพระองค์และเพื่อคนทั้งหลาย

📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2018
ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
https://youtu.be/bbUYtSR0YFY

F

🌼 ภาวนา
http://youtu.be/6D90Wp1RL9I

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2018
ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
อ่าน
อสย 42:1-4,6-7
กจ 10:34-38
มก 1:7-11

นักบุญยอห์น เป็นพยาน ถึงความเชื่อ
ในพระเจ้า เกี่ยวกับพระผู้ไถ่
ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างสุภาพ
ในกิจการที่ท่านได้ทำ

พระจิตของพระเจ้า ในเครื่องหมาย
ของนกพิราบ ที่มองเห็นได้ 
พร้อมกับเสียงจากฟ้า..ร่วมเป็นพยานยืนยันว่า
พระเยซูเจ้า เป็นพระบุตรที่โปรดปรานของพระเจ้า

ประกาศกอิสยาห์ ป่าวประกาศ
ผู้เลือกสรร ที่สวมใส่จิตของพระเจ้านั้น
เขาไม่หมดหวัง หรือท้อใจ
ในการประกาศความยุติธรรม ด้วยความจริง

จากประสบการณ์ของเปโตร
ท่านยืนยันว่า พระเจ้าไม่ลำเอียง
ทุกคนที่ยำเกรงพระองค์ และ
ปฎิบัติตามความชอบธรรม
ย่อมเป็นที่พอพระทัย

หมายเหตุ..
นักธรรม...
ไม่ปล่อยให้คำใคร
มาทำให้ใจท้อ

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2018
ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” (มก 1: 7-11)

บุตรที่รักของพระเจ้า
ผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปราน
ผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงเชิดชู
ผู้ที่พระเจ้าทรงประทานจิตของพระองค์ในเขา

ไม้อ้อที่ช้ำแล้วเขาจะไม่หัก
ไส้ตะเกียงที่ริบหรี่อยู่เขาจะไม่ดับ
เขาจะไม่หมดหวัง และไม่ท้อใจ
เขานำความยุติธรรมไปจนสุดแดนแผ่นดิน...

นี่คือเขาผู้นั้น
ผู้ที่เมื่อน้ำเทลงบนศีรษะของเขา
พระจิตเจ้าองค์เดียวกันกับพระคริสตเจ้าได้เสด็จลงมาเหนือเขา
คือบรรดาคริสตชนที่ได้รับศีลล้างบาป

ฉันล่ะ วันนี้ฉันเป็นเช่นใด...

- - - - - - - - -

เราจบเทศกาลพระคริสตสมภพด้วยการฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากท่านยอห์นที่แม่น้ำจอร์แดน จากพิธีล้างของนักบุญยอห์น ที่เป็นเครื่องหมายของการกลับใจ ได้กลับกลายเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้า เมื่อพระองค์ทรงล้างเราในพระจิตเจ้า...

พี่น้องที่รักครับ วันนี้ อาจจะเป็นวันที่เราฉลองชีวิตคริสตชนของเราด้วย ชีวิตที่เราเกิดใหม่ในพระจิตเจ้า ด้วยศีลล้างบาป วันที่เรารับศีลล้างบาป พระจิตเจ้าองค์เดียวกันกับพระเยซูเจ้าได้เสด็จลงมาเหนือเรา และทำให้เราเป็นผู้ได้รับเจิมเหมือนกับพระคริสตเจ้า เพื่อนำความยุติธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ไปจนสุดแดนแผ่นดิน คือไปสู่ทุกคนด้วย

เสียงนั้น... เสียงที่ตรัสกับพระเยซูเจ้า เสียงพระบิดาที่ตรัสจากสวรรค์ “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” เป็นเสียงนี้ครับ พี่น้อง เป็นเสียงของพระเจ้าพระบิดาที่ทรงตรัสกับเราด้วย เราได้กลับกลายเป็นบุตรสุดที่รักของพระเจ้า และเราเป็นที่โปรดปรานของพระองค์...

ชีวิตแห่งการเป็นลูกของพระเจ้า ชีวิตของการเป็นลูกสุดที่รักของพระองค์... บทอ่านที่หนึ่งวันนี้ชัดเจนมากครับ อิสยาห์บทที่ 42 ข้อที่ 1-4 และ 6-7 พี่น้องที่รักครับ เมื่อวานเราสมโภชพระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์ เป็นแสงสว่าง เป็นความรอดพ้นของทุกคน ของนานาชาติ และวันนี้ สิ่งที่เราต้องเป็นด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อเราได้รับการเจิมจากพระเจ้าด้วยพระจิตเจ้าในศีลล้างบาป นี่คือลักษณะของลูกของพระเจ้าครับ...

เขาจะนำความยุติธรรมไปให้แก่นานาชาติ คือสำหรับทุกคน ไม้อ้อที่ช้ำแล้ว เขาจะไม่หัก ไส้ตะเกียงที่ริบหรี่อยู่เขาก็จะไม่ดับ คือไม่ซ้ำเติมอะไรใคร แต่เป็นกำลังใจ เป็นความรอดพ้นให้แก่กันและกัน... เขาจะเปิดตาคนตาบอด ที่อาจจะไม่เคยเห็นความรัก กำลังใจให้ได้มองเห็น เขาจะนำผู้ที่ถูกจองจำอออกจากคุก จะนำผู้ที่อยู่ในความมืดให้ออกไปสู่อิสรภาพและที่คุมขัง นำพี่น้องให้ออกจากที่คุมขังแห่งอคติของเรา ออกจากคุกแห่งความใจคับใจแคบของเรา... และนี่คือพันธสัญญาของเรากับพระเจ้าครับ สิ่งที่พระเจ้าได้ริเริ่มกับเราก่อน ให้เราได้เป็นดังที่พระองค์ทรงกระทำกับเรา ประชากรของพระองค์...

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นใคร ครอบครัว บรรพบุรุษของข้าพเจ้าเป็นใคร พระองค์จึงทรงนำข้าพเจ้ามาไกลถึงเพียงนี้ พระองค์จึงทรงเจิมข้าพเจ้า ให้เป็นลูกของพระองค์ เป็นที่โปรดปรานของพระองค์ นี่คือพระเมตตาของพระองค์ที่ลูกขอบคุณพระองค์เสมอ ขอพระวาจาของพระองค์ในวันนี้ เตือนให้ลูกคิดถึงศีลล้างบาปที่ลูกได้รับ ตระหนักถึงความหมายของการเป็นลูกของพระองค์ อย่างที่พระบุตรของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงให้แบบอย่าง

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 18 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
บทอ่าน อสย 55:1-11หรือ 1ยน 5:1-9 / มก 1:7-11
การที่พระเยซูเจ้ารับพิธีล้างจากท่านยอห์น เป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายสำหรับพระองค์ พระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือศรีษะของพระองค์ ที่นำพลังแห่งชีวิตใหม่แก่พระองค์ มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูถูกเปิดเผยว่าเป็นพระบุตรสุดที่รักและ เป็นที่โปรดปรานของพระบิดาเจ้า
พระจิตเสด็จลงมายังพระเยซูเจ้า ไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อพระองค์เองเท่านั้น แต่เพื่อเราทุกคนด้วย ด้วยเหตุนี้การรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้า จึงยืนยันถึงการสนิทสัมพันธ์ของเรา กับพระองค์ หมายความว่าเราเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร และของหมู่คณะใหม่ของพี่น้องชายและหญิง ทำให้เราระลึกถึงเอกลักษณ์และภารกิจของเราว่า เราเป็นใคร? และเราเป็นของใคร? การรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้า บอกถึงภารกิจของเรา เพื่อรับประสบการณ์ ของการสถิตอยู่ของพระเป็นเจ้าในตัวเรา เพื่อรับรู้ถึงศักดิ์ศรีของเรา ในฐานะบุตรของพระเป็นเจ้า และเพื่อดำเนินชีวิตในความคิด ในวาจา และในการกระทำเช่นเดียวกับพระองค์
อาศัยศีลล้างบาป เราแต่ละคนเป็น “พระคริสตเจ้าอีกองค์หนึ่ง” เรามีส่วนร่วมในการเป็นสงฆ์ ประกาศก และกษัตริย์ของพระองค์”
การฉลองในวันนี้ ทำให้เราจดจำและรับรู้พระหรรษทาน ที่เราได้รับ เมื่อเราได้รับศีลล้างบาป เราได้รับการเชิญ ให้รื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป โดยวิงวอนขอพระเป็นเจ้าในวันนี้ เพื่อให้เราซื่อสัตย์ต่อคำสัญญา ให้เราขอบคุณพระองค์สำหรับสิทธิพิเศษของการมีส่วนร่วม ในภารกิจของพระองค์ ให้เราดำเนินชีวิตแห่งศีลล้างบาปของเราด้วยความชื่นชมยินดี และด้วยความกระตือรือร้นในการแพร่ธรรม และในแต่ละวันให้เรารับพระคุณของพระจิตเจ้า ที่ทำให้เราเป็นบุตรของพระเป็นเจ้า…การค้นพบคุณค่าของการรับศีลล้างบาปของเรา คือ พื้นฐานในการอุทิศตน เพื่อทำการประกาศข่าวดี ของคริสตชนทุกคน เพราะว่าเราอ่านพบในพระวรสารว่า คนที่เป็นที่พอพระทัยของพระเยซูเจ้านั้น จะต้องเป็นประจักษ์พยานด้วยความยินดี ตามรอยเท้าของพระองค์ เรายังเข้าใจยิ่งกว่านั้นอีกว่า โดยศีลล้างบาป เราได้รับกระแสเรียกเป็นมิชชันนารี” (พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16)

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view