สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018 สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018 สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

🍋 ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการ
คุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียว
เพราะผู้ที่มีพระคริสต์ .. ก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์

📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
https://youtu.be/RHOtyJYu2BQ

🍓พระเจ้าดีต่อฉัน
https://youtu.be/lM6f46h95-4

💕💕💕💕💕💕💕💕

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
อ่าน
กจ 1:1-11
อฟ 1:17-23
มก 16:15-20

ก่อนที่จะเสด็จสู่สวรรค์ พันธกิจที่พระเยซูเจ้ามอบใหั
กับบรรดาอัครสาวก คือ การ “ออกไป”.. ประกาศข่าวดี
โดยมี “ความเชื่อ” เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้พวกเขา
สามารถทำทุกสิ่งได้...แม้ในส่ิงที่ไม่มีใครคาดคิด

กิจการอัครสาวก บอกเล่า
ทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสอน และทำ ตั้งแต่เร่ิมแรก
ในพันธกิจของการประกาศข่าวดี ก่อนที่ะส่งต่อ
พันธกิจนี้ ให้กับบรรดาอัครสาวก
พระองค์ทรงเตรียมพวกเขา ให้เชื่อมั่น วางใจ
และทำงานร่วมกับ พระจิตเจ้า

นักบุญเปาโล ตอกย้ำ ในพันธกิจของการประกาศข่าวดี
พระเจ้าได้ทรงประทานพระพรแห่งปรีชาญาณ
การเปิดเผย ให้กับผู้ร่วมงานของพระองค์
พร้อมกับหลักประกันถึงอนาคตที่รุ่งเรือง สดใด
พร้อมกับพระคริสตเจ้า ในเมืองสวรรค์

สมโภชการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า
เป็นหลักประกันถึงความจริง ในความเชื่อ
และความหวัง ถึงฉากสุดท้ายในชีวิตที่คริสตชน
ปรารถนา คือ การได้เข้าไปมีส่วนร่วม
อยู่ในเมืองสวรรค์

หมายเหตุ..
เรื่อง สวรรค์..นรก..
บางอาจบอกว่า
เป็นส่ิงที่ต้องเชื่อ ตอนเป็น
แต่จะได้เห็นตอนตาย..

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา” 

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm. 

“ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง...” (มก 18:15-20)

การเชื่อในพระเยซูเจ้า

คือการเจริญชีวิตด้วยความหวังในพระองค์

ผู้ทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์ กลับคืนพระชนมชีพ

และได้เสด็จกลับสู่สวรรค์บ้านแท้ของพระองค์

การเชื่อในพระเยซูเจ้า

คือการเจริญชีวิตด้วยมีพระองค์เป็นแรงบันดาลใจ

เมื่อฉันละม้ายคล้ายคลึงกับพระองค์

เมื่อฉันเป็นหนึ่งเดียวในความเชื่อในพระองค์

ฉันจึงได้รับแรงบันดาลใจมากมาย

ที่จะก้าวผ่านโลกนี้เหมือนกับพระองค์

เพราะเป้าหมายของฉันคือ...

พระเยซู ผู้ประทับในสวรรค์

ดังนี้ ชีวิตของฉันก็จะเป็นข่าวดีของทุกคน ทุกสิ่งสร้าง

ฉันมีความหวังและกำลังใจ ไม่ว่าจะทุกข์ยากลำบากเพียงใด

เพราะกำลังใจและความหวังของฉันคือ ฉันจะได้ไปอยู่กับพระองค์

เมื่อฉันได้ก้าวผ่านการเดินทางบนโลกนี้

และฉันจะไม่ได้ไปคนเดียว 

แต่จะนำผู้คนมากมายไปด้วย

นี่แหละ คือชีวิตที่เป็นข่าวดี...

________________

วันนี้พระศาสนจักรในประเทศไทย ได้เชิญชวนเราให้ฉลองสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ที่เป็นวันฉลองที่เราเลื่อนมาจากวันพฤหัสบดีที่ผ่านไป คือ 40 วันหลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ...

พี่น้องที่รัก การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า หลังจากการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพนั้น... เมื่อพระองค์ทรงเสริมกำลังใจบรรดาศิษย์ หลังจากที่ได้ปรากฏให้พวกเขาเห็นหลายๆ ครั้ง เวลานี้ พวกเขามีความมั่นใจยิ่ง พวกเขาเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่าง อย่างน้อยเริ่มจากการที่พวกเขาเริ่มเปิดประตู และก้าวออกจากความกลัว พวกเขาเริ่มมั่นใจยิ่งทียิ่งมากขึ้น ว่าพวกเขาไม่ได้เดินทางผิด สิ่งที่พวกเขาสงสัย และไม่เข้าใจ บัดนี้ถูกกระตุ้นให้มีความมั่นใจมากขึ้น เมื่อได้เห็นพระองค์เสด็จกลับสู่สวรรค์บ้านแท้ของพระองค์ และพระองค์จะเสด็จกลับมารับพวกเขาไปอยู่ด้วย เพราะพระองค์ได้สัญญาว่า พระองค์อยู่ที่ใด พวกเขาก็จะอยู่ที่นั่นกับพระองค์ด้วย นี่คือคำสัญญาของพระองค์กับบรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์ และการเชื่อในพระองค์นั้น คือการดำเนินชีวิตเหมือนกับพระองค์ ตามที่พระองค์ทรงสอน และดังนี้ อาจารย์อยู่ที่ใด ศิษย์ก็จะอยู่ที่นั่นด้วย นี่คือผลของการติดตามพระคริสตเจ้า ที่ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ดุจดังเป็นส่วนต่างๆ ของพระกายทิพย์ของพระองค์ เหมือนเรื่องราวการที่นักบุญเปาโลได้พบพระเยซูเจ้าระหว่างทาง พระองค์ตรัสถามเขาว่า “เซาโล ท่านเบียดเบียนเราทำไม” นั่นหมายความว่า ผู้ที่เบียดเบียนคริสตชน คือผู้ที่เบียดเบียนพระองค์นั่นเอง เพราะพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับเรา และเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

พี่น้องที่รักครับ การฉลองวันนี้ จึงเป็นวันฉลองของความหวัง ความหวังอันแรงกล้า ความหวังอันยิ่งใหญ่ที่จะส่งผลให้บรรดาศิษย์ได้ทำให้พระศาสนจักรก่อร่างสร้างตัวขึ้นในวันสมโภชพระจิตเจ้า ที่เราจะทำการสมโภชในอาทิตย์หน้า เมื่อพระจิตเจ้าเสด็จมา วันนั้น เป็นวันเกิดของพระศาสนจักร เป็นวันที่แรงบันดาลใจแรงกล้าของบรรดาศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจที่เปี่ยมด้วยความหวัง จนทำให้พวกเขากล้าร่วมงานกับพระจิตเจ้า ตามที่พระเยซูเจ้าจะได้ประทานให้เขาตามมาในโอกาสต่อไป... เมื่อพวกเขาเชื่อในพระองค์อย่างแท้จริง การได้เห็นพระองค์เสด็จสู่สวรรค์นั้น คือแรงบันดาลใจสูงส่งจริงๆ ที่จะทำให้พวกเขา มั่นใจบนหนทางที่พวกเขาได้ก้าวเดินผ่านมา จนกล้าจะเป็นข่าวดีกับทุกคนว่า นี่คือหนทางแห่งความรอดพ้น ด้วยชีวิตที่เปี่ยมล้นพระหรรษทาน กล้าเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตของพวกเขา... พวกเขาไม่ได้เดินผิดทาง ความผิดหวัง ความเศร้าเสียใจของพวกเขาเปลี่ยนเป็นความยินดี เปลี่ยนเป็นพลังในการทำงานก่อสร้างพระศาสนจักรของพระเยซูเจ้าต่อมาจนทุกวันนี้

พี่น้องที่รักครับ คริสตชนอย่างเรารู้สึกเช่นเดียวกันแบบบรรดาศิษย์ของพระเยซูหรือเปล่า เมื่อเราฉลองพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ในวันนี้ เรามั่นใจขึ้นหรือเปล่า บนหนทางที่เรากำลังติดตามพระองค์ บนหนทางที่เราคิดว่า ฉันกำลังลำบาก บางคนคิดว่าฉันถูกหลอกให้มาเป็นคริสตัง บางคนบอกว่า ฉันหลงทาง และฉันเดินทางผิด หนทางนี้ ไม่มีทางเป็นไปได้หรอก... พี่น้องที่รัก เราเคยรู้สึกผิดหวังหรือเปล่าต่อการเป็นคริสตชน ต่อชีวิตที่เดินตามคำสอนของพระเยซู... ผมยอมรับว่า บางที ผมก็ท้อ บางทีผมก็รู้สึกไม่มั่นในเช่นกัน มันจะเป็นไปได้อย่างไร เอาแบบนี้เลยหรือ เอาแบบที่พระวรสารสอนนี่น่ะหรือ??? ฉันยิ่งต้องลำบาก ฉันกำลังถูกเอารัดเอาเปรียบ ฉันกำลังถูกเบียดเบียน... นะ นะ นะ ผมบอกพี่น้องเสมอๆ ว่า แม้ผมจะเป็นนักบวช เป็นพระสงฆ์ เป็นพ่อเจ้าวัด ผมก็รู้สึกท้อแท้ ท้อถอยได้เช่นกัน แต่หากได้หันกลับมามองพระเยซูเจ้าผู้ทรงเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ และได้เสด็จสู่สวรรค์แล้ว ผมมีกำลังใจมากขึ้นนะครับ... พี่น้องที่รัก พี่น้องคงเคยรู้สึกบางอย่างเหมือนผมหรือเปล่า หรือพี่น้องอาจจะเข้มแข็งกว่าผมก็คงเป็นได้ กระนั้นก็ดี การได้ฉลอง การได้ไตร่ตรองถึงการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้านั้น ทำให้เราต้องมีความหวัง และมีแรงบันดาลใจที่ดีขึ้นในการเป็นคริสตชน เป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า เพราะเมื่อพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นศีรษะได้รับเกียรติข้าพเจ้าผู้เป็นส่วนหนึ่งของพระวรกายก็มีความหวังว่า การเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์ท่าน จะนำข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่สวรรค์ด้วย (บทภาวนาของประธาน)  พระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเรามนุษย์ให้มีสภาพต่ำต้อยเช่นนี้ต่อไปในโลก แต่ทรงประทานความหวังว่า เราที่เป็นส่วนประกอบของพระวรกายทิพย์ของพระองค์ จะติดตามไปรับความรุ่งเรืองดุจกันด้วย (เทียบ นำขอบพระคุณวันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ แบบที่ 1)

พี่น้องที่รักครับ สวรรค์เป็นบ้านแท้ของเราครับ ผมย้ำพี่น้องเสมอๆ คริสตชนไม่ได้ทำความดีเพื่อไปสวรรค์ หรือเพื่อรับสวรรค์เป็นรางวัล แต่สวรรค์เป็นบ้านครับ เป็นบ้านของเรา บ้านที่เรามีสิทธิ์กลับไปในความเป็นลูกพระเจ้า ในการเป็นศิษย์พระเยซู คือเป็นส่วนหนึ่งในพระวรกายของพระองค์ครับ และการเป็นหนึ่งเดียวในพระวรกายของพระองค์นี้ คือชีวิตที่สอดคล้อง ละม้ายคล้ายคลึงกับพระองค์... ดังนี้เอง การฉลองวันนี้ จึงเป็นความหวังของเรา เมื่อพระองค์ทรงชนะโลกแล้ว พระองค์เสด็จกลับบ้านแท้ของพระองค์ เราที่เป็นศิษย์ของพระองค์ เป็นส่วนหนึ่งในพระวรกายของพระองค์ เราก็จะมีหวังที่จะกลับไปเหมือนกับพระองค์และอยู่กับพระองค์ด้วยเช่นเดียวกัน

ขอให้การสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ได้นำพระหรรษทานของความเชื่อมาสู่ชีวิตของเรา เป็นพระหรรษทานที่ทำให้เรามีความหวังในการได้กลับไปอยู่ในสวรรค์ ไม่ใช่ที่ที่เป็นรางวัลของคนดี แต่ในฐานะที่เป็นบ้านแท้ของเรา ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเจ้าอย่าแท้จริง และดังนี้เอง ชีวิตที่เชื่อในพระเยซูเจ้านี้เอง ที่จะเป็นข่าวดีไปทั่วทุกแห่งหนที่คริสตชนอยู่ เรามีกำลังใจทำทุกสิ่งตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอน เพราะเรามีพระเยซูเจ้าผู้เสด็จสู่สวรรค์ เป็นความหวังของเรา ที่วันหนึ่งเราจะตามพระองค์ไป และอยู่กับพระองค์...

สุขสันต์วันพระเจ้า ขอให้ทุกคนมีความหวังที่เข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจที่มีชีวิตชีวา ในการก้าวหน้าบนหนทางของพระคริสตเจ้า จนกว่าเราจะบรรลุถึงพระองค์ผู้เป็นความหวังเดียวของเรา

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 18 สมโภชพระจิตเจ้า
บทอ่าน กจ 2:1-11 / 1คร 12:3-7,12-13 หรือ กท 5:16-25 / ยน 20:19-23 หรือ ยน 15:26-27,16:12-15
ท่านเคยรู้หรือมีประสบการณ์เรื่องพระพรของพระจิตเจ้าหรือไม่?หลังการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์แล้ว พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะประทานพระพรของพระจิตเจ้า แก่บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ พระองค์ได้ตรัสกับพวกเขาว่า “ “(ยน 20:22) เพราะพรองค์ทรงทราบว่า บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ ต้องการอำนาจของพระจิต ในการทำพันธกิจของพวกเขา ที่ได้รับมาจากพระเยซูเจ้า เนื่องจากพระพรของพระจิตเจ้า คือ เงื่อนไขของการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า ที่ประทับอยู่ที่เบื้องขวาของพระบิดา เพราะฉะนั้นพระองค์ได้อบรมพวกอัครสาวกของพระองค์ให้ “ “ (ลก 22:49) ทำไมพวกเขาจึงต้องการอำนาจจากสวรรค์?พระวรสารได้บอกเราว่า พระเยซูเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระจิต เมื่อทรงรับพิธีล้าง ณ แม่น้ำจอร์แดน
เพราะฉะนั้น ถ้าพระเยซูเจ้าทรงได้รับการเจิมจากพระจิต เมื่อพระองค์ทรงเริ่มทำพันธกิจของพระองค์ บรรดาสานุศิษย์ก็ต้องการการเจิมจากพระจิตเช่นเดียวกัน เพื่อทำพันธกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูจ้า เราเองก็ได้รับพระจิต ในวันที่เราได้รับศีลล้างบาป เพื่อให้เราสามารถมีการดำเนินชีวิตใหม่ พระพรของพระจิตที่เราได้รับ 7 ประการคือ
1.พระดำริ / ปรีชาญาณ (wisdom) 2.สติปัญญา (understanding) 3.ความคิดอ่าน / การแนะนำ (counsel) 4.ความเข้มแข็ง / พละกำลัง (fortitude) 5.ความรู้ (knowledge) 6.ความศรัทธา (piety) 7.ความยำเกรงพระเจ้า (fear of the Lord)
พระศาสนจักรสอนว่า เราสามารถเห็นผลของพระจิตเจ้าได้จากชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานของบรรดานักบุญ ชีวิตของบรรดาธรรมทูต ผู้แพร่ธรรมทั้งหลาย ในพระพรพิเศษที่แต่ละคนมี เราลองมองไปรอบๆตัวของเรา เราจะเห็นคนดีที่สามารถกระทำความดีได้โดยที่ไม่ย่อท้อ แม้ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตาม นี่เป็นผลของพระจิตเจ้าที่เราสัมผัสได้.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view