สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ คอนซากา นักบวช

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ คอนซากา นักบวช

🍄การอธิษฐานภาวนา
ไม่ใช่การสวดมนต์หรือพูดซ้ำ ๆ
แต่เป็นการพูดคุยกับพระเจ้า
… เหมือนลูกคุยกับพ่อ

พระเจ้าข้า …
โปรดทรงสอนลูกให้อธิษฐานภาวนาเถิด

📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2018
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ คอนซากา นักบวช
https://youtu.be/f0vvAKjIhE8

🌺 ข้าแต่พระบิดา
http://youtu.be/j_AH3X5gtk4

🌼The Lord's Prayer (Our Father)
https://youtu.be/lUkAzyDRL5E

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2018
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ คอนซากา นักบวช
อ่าน
บสร 48:1-14
มธ 6:7-15

พระเยซูเจ้าทรงสอนวิธีการภาวนา
ให้กับบรรดาศิษย์ ด้วยการย้ำว่า
อย่าเอาแต่พูดซ้ำ ๆ ไร้จุดหมาย
แต่จงใช้ชีวิตให้เป็นการภาวนา
ด้วยการสรรเสริญพระเจ้า ขอโทษเมื่อทำผิด
ให้อภัยด้วยใจสงบ

บุตรสิรา ชื่นชมชีวิตภาวนาของเอลียาห์
แสดงออกในวาจาที่เฉียบคม พร้อมกับ
กิจการอัศจรรย์จำนวนมากที่ท่านได้ทำ

นักบุญหลุยส์ คอนซากา ได้สลเกียรติยศ ชื่อเสียง
ความมั่งมีในตระกูลของท่าน เพื่อมุ่งสู่ชีวิตภาวนา
จนสามารถแก้ไข ข้อบกพร่องของตน

หมายเหตุ..
อย่าภาวนาให้มีชีวิตที่สบาย
แต่จงภาวนาให้เข้มแข็ง
เพื่ออดทนต่อความทุกข์ยากลำบาก

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2018

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

ระลึกถึงนักบุญ หลุยส์ คอนซากา

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm. 

“พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์...” (มธ 6:7-15)

สุดยอดบทภาวนา

จากหัวใจขอบพระคุณ

จากหัวใจที่สรรเสริญพระเจ้า

จากหัวใจที่เป็นทุกข์และขอขมาโทษ

จากหัวใจที่วอนขอสิ่งจำเป็นเพื่อรักพระองค์...

________________

จงนมัสการพระเป็นเจ้า ในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ นี่เป็นบทเพลงสร้อยที่เราขับร้องในมิสซาวันนี้... พระวิหารของพระเจ้าที่หมายถึงชีวิตของเรา ที่เฝ้าถวายคำภาวนาแด่พระเจ้าตลอดเวลาอย่างไม่หยุดหย่อน และคำอธิษฐานใดเล่า เป็นคำอธิฐานภาวนาที่สมบูรณ์ที่สุดของการภาวนา

หากการภาวนาของคริสตชน เพื่อสรรเสริญ ขอบคุณ ขอโทษ และขอพรจากพระเจ้าแล้ว นี่คือบทภาวนาที่สมบูรณ์แบบที่สุด บทข้าแต่พระบิดาฯ บทภาวนาจากพระเจ้า บทภาวนาจากสวรรค์ จากพระบุตรแต่องค์เดียวของพระเจ้า นี่คือบทภาวนาที่รวมจุดประสงค์ต่างๆ ของการภาวนาของคริสตชนไว้อย่างครบถ้วน

บรรดาปิตาจารย์และนักบุญหลายองค์ รวมถึงนักบุญผู้ตั้งคณะนักบวชหลายๆ องค์ด้วยที่สอนให้ภาวนาเพียงบทภาวนาบทนี้ แม้ในยามที่ไม่สามารถภาวนาทำวัตรได้ การภาวนาบทข้าแต่พระบิดานี้ก็เพียงพอแล้ว

ในการทำวัตรของบรรดานักบวช และพี่น้องที่สวดทำวัตร เราสังเกตเห็นบทข้าแต่พระบิดาอยู่ที่ท้ายบทภาวนาวอนขอหรือบทภาวนาอ้อนวอนเสมอในทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น นี่คือการสรุปคำภาวนาและการวอนของทั้งมวลของพระศาสนจักร เพราะในบทภาวนานี้ นักบุญมัทธิวได้บันทึกการวอนขอไว้เจ็ดประการ ซึ่งเป็นการวอนขอที่ครบครันที่สุด เป็นบทสรุปของคำวอนขอทุกประการของพระศาสนจักร พี่น้องที่พอมีเวลาว่าง อาจจะลองอ่านคำสอนพระศาสนจักรภาคที่ 4 ได้ครับ คำขอ 7 ประการนี้เป็นอย่างไร และมีความหมายอย่างไรบ้าง ทำไมจึงเป็นบทสรุปของการวอนขอทั้งหมดของคริสตชนและของพระศาสนจักร

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย... นี่คือบทภาวนาของครอบครัว ของลูกๆ ต่อพระบิดาของพวกเขาทุกคน นั่นหมายความว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกัน เพราะเรามีพระบิดาเดียวกันผู้สถิตในสวรรค์ และเราจะกลับบ้านของเรา บ้านของพระบิดาของเราในที่สุด เรามีหวังในพระองค์...

โปรดประทานอาหารประจำวัน... หมายถึงสิ่งจำเป็นประจำวัน คำวอนขอนี้แฝงถึงความไว้วางในในพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า... เราไม่ขออาหารประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี แต่ประจำวัน คือขอสิ่งจำเป็นในเวลาปัจจุบันทั้งฝ่ายกายและจิตวิญญาณ เพราะสิ่งจำเป็นที่สุดวันนี้คือ เพียงมีพระองค์เป็นบิดาที่เลี้ยงดูเราแต่ละวันก็เพียงพอแล้ว... โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย... ยังรวมความหมายถึงการวอนขอสิ่งที่จำเป็นแก่เพื่อนพี่น้องด้วย ขออาหารทั้งฝ่ายกายและจิตวิญญาณสำหรับทุกคนในวันนี้ คือในปัจจุบันด้วย

ขอการประทานอภัย... กลับหมายถึงการขอหัวใจที่อ่อนโยนสำหรับตนเองด้วย เพื่อจะสามารถรับการอภัยที่มีเงื่อนไขที่หัวใจที่พร้อมจะให้อภัยแก่ผู้อื่นด้วย การขอประทานการอภัย จึงหมายถึงการของหัวใจที่อ่อนโยนเช่นดวงพระทัยของพระบุตรของพระเจ้า ที่พร้อมที่จะให้อภัยแก่ทุกคน ไม่ใช่เพียงเจ็ดครั้ง แต่เจ็ดครั้งเจ็บสิบหน คือให้อภัยเสมอ และเวลานั้น พระเมตตาของพระเจ้าก็เปี่ยมล้นในดวงในเราด้วย

ขอชัยชนะจากการถูกประจญ... เพราะพระเจ้ามีอำนาจเหนือการประจญทั้งมวล ไม่มีการประจญใดเกิดขึ้นได้กับบุตรของพระองค์หากพระองค์ไม่อนุญาต แต่ในการประจญนั้น ต้องนำประโยชน์แก่วิญญาณของบุตรของพระองค์ โดยอาศัยความช่วยเหลือของพระองค์ พละกำลังของเราจะมีมากพอในการชนะการประจญทุกอย่างได้

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์ พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจญ แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ...

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)
วันพฤหัสที่ 21 มิถุนายน 18 สัปดาห์ที่ 11 ในเทศกาลธรรมดา
บทอ่าน บสร 48:1-14 / มธ 6:7-15
ขอสรรเสริญพระองค์ ข้าแต่พระบิดาเจ้า เพื่อประกาศกเอลียาห์ ท่านเป็นประกาศกที่กล่าวถึงการพิพากษา สำหรับคนที่ต่อต้านเส้นทางของพระองค์ ท่านได้พาดพิงถึงบรรดาประกาศก บรรดาพระสงฆ์ บรรดากษัตริย์ และบรรดาพระราชินี และได้ประกาศว่าการพิพากษาของพระองค์ จะเกิดขึ้นกับทุกคน ซึ่งไม่นำพาต่อธรรมบัญญัติของพระองค์ น้ำท่วม เปลวไฟ และความอดอยาก เกิดขึ้นจากคำสั่งของพระองค์ (1 พกษ 17:1,18:1,37-38) เพราะพระองค์ทรงทราบว่า เส้นทางของพระองค์ยังคงอยู่ และคนบาปไม่สามารถยืนต่อหน้าพระองค์
ขอสรรเสริญพระองค์ ข้าแต่พระบิดาเจ้า เพื่อประกาศกเอลียาห์ ท่านเป็นประกาศกที่ซื่อสัตย์ และนบนอบ ท่านยินดีเป็นเครื่องมือที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ได้ปลุกคนตายให้กลับคืนชีพ ได้เลี้ยงอาหารแก่ผู้หิวโหย (1พกษ 17:21-22,15-16) โดยผ่านทางคนรับใช้ที่สุภาพท่านนี้ ท่านจะไม่หันหลังให้การเรียกของพระองค์ แต่ท่านมีความวางใจว่า พระองค์จะทำตามพระวาจาของพระองค์ และรับพระองค์เป็นที่พักพิงของท่าน และโดยอาศัยความกล้าหาญของท่าน กษัตริย์ที่ไม่ดี ได้ถูกปลด และได้แต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ บรรดาผู้ปกครองที่มีความซื่อสัตย์มากกว่า ได้ปฏิบัติตามบทบาทของตนเอง ในฐานะเป็นผู้รับใช้และผู้เลี้ยงแกะของประชากรของพระองค์ (1 พกษ 19:15-16)
ขอสรรเสริญพระองค์ ข้าแต่พระบิดาเจ้า เพื่อประกาศกเอลียาห์ ท่านได้ขึ้นรถเปลวเพลิงจากพื้นดิน (2พกษ 2:11-12) ท่านจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อการพิพากษาใกล้เข้ามา (มลค 3:23-24) ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำข่าวของพระราชัยของพระองค์ ที่ได้ทำหน้าที่ประกาศก เรื่องการชำระล้างของประขากรของพระเป็นเจ้า ท่านจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกับการที่ท่านได้เคยจากไป ท่านจึงเป็นประกาศกที่เข้มแข็ง กล้าหาญ และมั่นคง ของพระเป็นเจ้าสูงสุด...ขอให้ยอห์น บัปติสต์ ผู้มีลักษณะคล้ายกับประกาศกเอลียาห์ ได้โปรดช่วยให้พวกเราเชื่อฟัง คำเทศนาสั่งสอนของท่าน เพื่อจะได้กลับใจด้วยเทอญ.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)


view