สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2018 สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2018 สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล

💧ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณ
โปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิด
ให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิด
ส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์

📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2018
สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก
https://www.youtube.com/watch?v=bd8heK5uFuY

🔴 Go Light Your World
http://youtu.be/CVqR6kTu8lE

🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2018
สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล
อ่าน
กจ 12:1-11
2 ทธ 4:6-8, 17-18
มธ 16:13-19

เมื่อถูกถามว่าพระเยซูเจ้า คือใครสำหรับฉัน..
เปโตร ตอบอย่างชัดเจนว่า “พระองค์คือ
พระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต”
คำตอบนี้ ทำให้เปโตร ได้รับการแต่งตั้งจากพระเยซูเจ้า
ให้เป็นผู้นำ ผู้ปกครอง ดูแลพระศาสนจักร

กิจการอัครสาวก บอกเล่า..
พันธกิจของเปโตรในฐานะผู้นำพระศาสนจักร
ชีวิตที่ถูกปองร้าย กักขัง เบียดเบียน อย่างอยุติธรรม
สิ่งที่ทำให้ท่านแคล้วคลาด คือ ความซื่อสัตย์ของท่าน
ต่อเสียงแห่งการทรงนำของพระเจ้า ผ่านทางฑูตสวรรค์
และคำภาวนา ของบุคคลต่าง ๆ

นักบุญเปาโล ตอกย้ำ..การที่ท่านสามารถยืนหยัด
ต่อสู้กับ การผจญ ความยากลำบาก จากพันธกิจ หน้าที่
ก็โดยอาศัย การรักษาความเชื่อ และความมั่นใจที่ว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่เคียงข้าง และประทาน
พละกำลังแก่ท่าน

หมายเหตุ..
ไม่มีสิ่งใดที่น่ากลัว และเป็นไปไม่ได้
สำหรับผู้ที่ไว้ใจว่า..พระเจ้าทรงเป็นผู้อยู่เคียงข้าง
และประทานพละกำลัง

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2018

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm. 

“พระองค์คือพระคริสตเจ้า...” (มธ 16:13-19)

“คนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร”

แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือ...

“ท่านล่ะ คิดว่าเราเป็นใคร”

วันนี้... พระเยซูเป็นใครสำหรับฉัน

ที่ฉันเดินตามพระองค์ ฉันเป็นศิษย์ของพระองค์

ฉันรู้จักพระองค์มากขึ้นหรือเปล่า...

แล้ววันนี้... พระยังรู้จักกันดีหรือเปล่าล่ะ...

หรือว่า...

“ข้าพเจ้าไม่รู้จักชายคนนั้น” เสียแล้ว ???

________________

วันนี้ วันที่ 1 กรกฎาคม แต่พระศาสนจักรให้เราทำสมโภชนักบุญ เปโตร และเปาโล อีกสองบุรุษที่เป็นบุคคลสำคัญดังเสาหลักแห่งความเชื่อของพระศาสนจักร ซึ่งได้เลื่อนมาจากวันที่ 29 มิถุนายน ให้ได้ฉลองในวันอาทิตย์ เพื่อสัตบุรุษจะได้ฉลองวันนี้ได้สะดวก เราจึงขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองนี้

ผมเพิ่งกลับถึงประจวบฯ เมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆ หลังจากที่ผมกลับมาจากสามพราน เพื่อเทศน์เข้าเงียบประจำปีให้กับมาเซอร์คาร์แมลที่นั่นหนึ่งสัปดาห์... ไปที่สามพราน ผมอดไม่ได้ที่จะไปเยี่ยมสักการะสถานคุณพ่อนิโคลาส วัดนักบุญเปโตร ชุมชนแห่งความเชื่อของคริสตชนที่ใหญ่แห่งหนึ่งของพระศาสนจักร ที่นั่น เหมือนเราสามารถพบเสาหลักแห่งความเชื่อ คือนักบุญเปโตร และประจักษ์พยานแห่งความเชื่อ คือบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด พ่อผู้น่ารักยิ่งของเรา... ที่หน้าวัด ที่ทางเข้าวัดนักบุญเปโตร มีอนุสาวรีย์นักบุญเปโตรสง่างามท่ามกลางทุกคนที่ผ่านไปผ่านมา สิ่งหนึ่งที่หายไปแล้ว จากที่ผมเคยเห็นเมื่อครั้งก่อนคือ บัดนี้ รูปนักบุญเปโตรไม่มีไก่แล้วครับ... เมื่อครั้งสร้างใหม่ ก็ไม่มีครับ แต่เหมือนกับว่า เราผูกพันกับภาพนั้นจริงๆ หรือเปล่า สัตบุรุษก็เลยไปหาไก่มาวางไว้ จนบางครั้ง นับได้เป็นสิบตัวเลยครับ... ผมคิดเล่นๆ นะ... ไม่รู้ซินักบุญเปโตรจะชอบหรือเปล่านะ เพราะสำหรับท่าน นั่นคือเครื่องหมายที่เตือนให้ท่านคิดถึงการปฏิเสธที่ท่านทำกับพระเยซูเจ้า ถ้าผมรับความรู้สึกที่ทำผิดเช่นเดียวกับท่าน ผมคงไม่ชอบเสียงไก่เลย เพราะมันทำให้ผมคิดถึงการทรยศต่อพระอาจารย์ แต่แท้จริงแล้ว นักบุญเปโตรคงได้ยินเสียงไก่ขันทุกเช้าตลอดชีวิตน่ะ และนี่คือเป็นเหมือนสิ่งที่เตือนให้ท่านกลับใจเสมอ และกลับใจทุกวันจริงๆ

พี่น้องที่รักครับ พระเยซูเจ้าถามบรรดาศิษย์ “คนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร”

และบรรดาศิษย์ก็รายงานตามที่พวกเขาได้ยิน... แต่คำถามที่สำคัญกว่าที่พระองค์ทรงถามพวกเขา ไม่ใช่ถามความเห็นของคนอื่นๆ แต่ความเห็นของพวกเขาครับ พระองค์ถาม... “ท่านล่ะ คิดว่าเราเป็นใคร” และนักบุญเปโตรได้ตอบแทนบรรดาศิษย์ “พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่า นี่คือพระบิดาผู้ริเริ่ม เป็นพระองค์ผู้ทรงเปิดเผยเรื่องนี้ให้กับท่าน ไม่ใช่มนุษย์ 

พี่น้องที่รัก คำถามที่สำคัญที่ผมควรไตร่ตรองวันนี้ และกำลังแบ่งปันกับพี่น้องนี้ จึงเป็นคำถามที่พระเยซูเจ้าทรงถามบรรดาบุคคลที่เป็นศิษย์ของพระองค์ครับ “ท่านล่ะ คิดว่าเราเป็นใคร” ไม่ใช่คำตอบของใครๆ แต่เป็นคำตอบของเราผู้มีประสบการณ์กับพระเยซูเจ้าครับ... เราคิดว่าพระองค์เป็นใครสำหรับเรา...

การปฏิเสธของนักบุญเปโตร “ข้าพเจ้าไม่รู้จักเขา” เยซูคนนั้นจะเป็นคนที่เราปฏิเสธด้วยหรือเปล่า “ฉันไม่ได้เป็นคริสตัง” “ฉันไม่ได้เป็นศิษย์ของพระเยซูหรอก” บางที ชีวิตของเราก็ปฏิเสธพระองค์ด้วยหรือเปล่า... แต่จะเป็นไปได้อย่างไรที่นักบุญเปโตร ผู้สัญญาอย่างมั่นเหมาะเช่นเดียวกัน ว่าพร้อมที่จะตายเพื่อพระองค์ ตายแทนพระองค์ ตายพร้อมกับพระองค์... และมาถึงจุดหนึ่ง ท่านก็ปฏิเสธพระองค์แบบหนักแน่นไม่แพ้การยืนยันความเชื่อในครั้งแรก...

โอ้... พี่น้องที่รัก ใจผมหวนกลับมาคิดถึงความเชื่อของผมและของพี่น้องในความเป็นคริสตชนเลยครับ... เมื่อครั้งที่เรารู้จักพระองค์ เราประกาศความเชื่อในพระองค์ แต่มาวันนี้ เราจะปฏิเสธพระองค์ได้หรือ... แต่ก็นี่แหละครับ เพราะบางทีการยอมรับพระคริสตเจ้าเพียงบางมุมบางด้าน คือการรู้จักพระองค์ยังไม่ครับ และเมื่อเรารู้จักและเห็นความเป็นจริงของพระองค์แล้ว ไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้าจากพระวรสารนักบุญมัทธิวมาสองสัปดาห์แล้ว มาตรฐานของการเป็นคริสตชน มาตรฐานที่สูงของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นศิษย์พระเยซูเจ้า... โอ้ นี่แหละ เมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับโลกที่ไตร่สวนพระเยซูวันนี้ โอ้ ภาพที่เราเห็น พระเยซูคนนั้น อาจจะไม่ใช่คนในอุดมการณ์ของฉันเสียแล้ว ฉันไม่เคยรู้จักพระองค์... เราคงปฏิเสธด้วยหรือเปล่า

พี่น้องที่รักครับ เพราะพระเยซูเจ้าในวันที่ทรงเรียกพวกเขา บรรดาศิษย์เห็นพระองค์เป็นวีรบุรุษ แต่วันนี้ พระองค์ไม่เป็นอย่างที่เขาคิด พระองค์ถูกจับ พระองค์ต้องรับทรมาน กำลังจะตายแบบสิ้นท่า ไม่เห็นจะไปเป็นกษัตริย์อย่างไรเลย โอ้ สามปีที่ฉันติดตามพระองค์... ฉันสละพ่อแม่ บิดามารดา หน้าที่การงานมาเพื่อตามพระองค์... ฉันเป็นคริสตชนมาหลายปี... ไหนล่ะ ไม่เห็นรวยขึ้นเลย ไม่เห็นมีแววเลยว่าฉันจะรุ่งเรืองอย่างไรกับการเป็นคริสตชน... โอ้ ฉันไม่รู้จักเขาหรอก เยซู เขาคนนั้นไม่ใช่คนที่ฉันเห็นว่าเป็นวีรบุรุษอีกต่อไปแล้วล่ะ วันนี้ ฉันไม่อยากรู้จักพระองค์แล้ว... ฉันไม่รู้จักชายคนนั้นหรอก ไม่เอาแล้ว ฉันไม่เป็นศิษย์พระองค์หรอก อับอาย ฉันจะกลับบ้าน แต่ด้วยความอับอาย ฉันจะบอกคนอื่นได้อย่างไร เป็นไงล่ะ เป็นคริสตัง ดีกว่าใครๆ ไหมล่ะ... เสียเวลา เสียทุกอย่าง เสียความรู้สึก ฉันจะตอบกับคนอื่นอย่างไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับโลกวันนี้

พี่น้องที่รักครับ อุปสรรคของการเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้า คือการไม่รู้จักพระองค์ดีๆ การไม่ยอมรับพระองค์จริงๆ และเราก็ไม่ยอมฟังพระองค์... แต่ที่มาของความพลาดพลั้งนี้ที่ทำให้เราปฏิเสธพระองค์ในที่สุด และไม่ยอมรับพระองค์ในความเป็นพระคริสตเจ้าของพระองค์ ชีวิตคริสตชนของเราก็เดินผิดทาง... เราพลาดท่าเสียง่ายๆ เพราะการไม่รู้จักพระองค์ และไม่สามารถยอมรับพระองค์ในการเป็นพระคริสตเจ้าของพระองค์ ผู้ทรงต้องรับทรมาน สิ้นพระชนม์ แต่จะกลับคืนชีพในวันที่สาม...

แต่ความพลาดพลั้งนี้ คือสิ่งเดียวกันที่นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองที่เราได้ฉลองในวันนี้ได้พลาดพลั้งเพราะความไม่รู้จักพระคริสตเจ้า เปโตรที่เหมือนรู้จักพระองค์ดีได้ปฏิเสธพระองค์ เปาโลที่ไม่รู้จักพระองค์ แต่เมื่อได้รู้จักพระองค์แล้ว นั่นกลับกลายเป็นสมบัติล้ำค่าของท่าน... พี่น้องที่รัก นี่คือการกระทำของพระเจ้าที่อัศจรรย์สำหรับชีวิตของเรา... วันนี้ไปวัด สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนนะครับ ขอพระองค์ช่วยให้เรารู้จักพระองค์ดีๆ ช่วยให้เรายอมรับพระองค์ทั้งครบ เข้าใจพระองค์ และที่สำคัญ คือวางใจในพระองค์ และชีวิตคริสตชนของเราจะเดินไปพร้อมกับพระองค์ตลอดรอดฝั่งแน่ๆ ครับ สุขสันต์วันฉลองนักบุญเปโตร และเปาโล แด่พี่น้องทุกท่านครับ

ข้าแต่พระเจ้า โปรดเพิ่มความเชื่ออันเล็กน้อยของลูกด้วยเถิด.

สุขสันต์วันพระเจ้า 

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 18 สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก
บทอ่าน กจ 12:1-11/ 2ทธ 4:6-8,17-18 / มธ 16:13-19
“เราจะมอบกุญแจสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้ จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะในแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย” (ข้อ 19) เมื่อนักบุญเปโตรได้ประกาศว่า พระเยซูเจ้าคือพระเมสสิยาห์ พระองค์ได้มอบกุญแจแห่งพระราชัยสวรรค์ให้ท่าน ที่เป็นเครื่องหมายของอำนาจของเปโตรในพระศาสนจักร และพระศาสนจักรได้ยอมรับว่า นี่คือเครื่องหมายสำคัญสำหรับศีลบวชของการเป็นพระสงฆ์ และการปกครองพระศาสนจักร ทั้งนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล คือ เสาหลักที่สำคัญของพระศาสนจักร (กท 2:9) นักบุญเปาโลคือผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการเบียดเบียนบรรดาคริสตชน แต่พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของท่าน ให้เป็นผู้ทำงานมิสชันนารี และเป็นอัครสาวกของพระองค์ ที่ท่านเกลียดและได้เบียนคนที่มีความเชื่อในพระองค์ นักบุญเปาโลได้เลียนแบบพระเยซูเจ้า ที่ได้อุทิศตนเพราะความรักต่อทุกคน (กท2:19ข-20ก)
นักบุญเปโตรและเปาโลได้ถูกประหารชีวิตเป็นมรณสักขีที่กรุงโรม สมัยจักรพรรดิเนโร ในปี 64และ67 ตามลำดับ โดยไม่หวาดกลัวใดๆในการประกาศพระวรสาร เราเชื่อเหมือนอัครสาวกทั้งสองท่านว่า แหล่งที่มาของอำนาจคือองค์พระเยซูเจ้า ที่ตัวอย่างในการทำตัวเป็นผู้รับใช้ ช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่เป็นผู้นำ...ขอให้เราซึ่งมีหน้าที่และสอนความเชื่อ ที่เราได้รับมาจากบรรดาอัครสาวก ได้มอบความเชื่อที่เราได้รับมา เหมือนกับที่ท่านทั้งสองได้เคยกระทำในสมัยของท่าน...ข้าแต่ท่านนักบุญเปโตรและเปาโล โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารับใช้พระศาสนจักรด้วยความรัก และด้วยความกระตือรือร้น เหมือนอย่างท่าน…นักบุญออกัสตินได้เคยเขียนว่า “อัครสาวกทั้งสอง มีวันสมโภชพร้อมกัน เพราะพวกท่านเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้จะต้องทนรับความทรมานต่างวันกัน โดยนักบุญเปโตรได้เป็นมรณสักขีก่อนนักบุญเปาโล เพราะฉะนั้นเราจึงสมโภชวันนี้ เพื่อทำให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์สำหรับเรา ผ่านทางโลหิตของอัครสาวกทั้งสองท่าน ให้เรารับความเชื่อ ชีวิต การงาน ความทุกข์ยาก การเทศน์สอน และการประกาศยืนยันความเชื่อของท่านทั้งสอง

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)


view