สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2018 ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2018 ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน

☘จงใช้พลังสุดความสามารถ
เพื่อการแสวงหาพระเจ้า
และมากกว่านั้น
จงเป็นดวงดาวนำทาง
ให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่า
เขาได้พบพระคริสตเจ้า...

📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2018
ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน
https://m.youtube.com/watch?v=Pi0dVnmWn-Q

🍏 You Are Mine
http://youtu.be/g1rCIw_o03E

🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2018
ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน
อ่าน
อสค 47:1-2, 8-9,12
1 คร 3:9ค-11,16-17
ยน 2:13-22

พระเยซูเจ้า รับไม่ได้กับคนที่ทำอะไร
ไม่ “รู้จักที่” เป็นต้น คนที่ใช้พระวิหาร
อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อคิด
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

นักบุญเปาโล ย้ำเตือน
ผู้มีความเชื่อทุกคนถึงร่างกาย
ที่เปรียบดัง พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
ให้ระมัดระวังตนในการใช้พระวิหารศักดิ์สิทธิ์นี้

การฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน
เตือนใจคริสตชน ให้ตระหนักถึง
วิหารแรก ของพระศาสนจักร
ศูนย์รวม ความเชื่อ ชีวิตคริสตชน

หมายเหตุ..
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนชีวิต
ถ้าไม่คิดท่ีจะ เปลี่ยนการกระทำ

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2018
สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา
ฉลองวันครบรอบวันถวายพระวิหารลาเตรัน

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“อย่าทำบ้านพระบิดาของเราให้เป็นตลาด...” (ยน 2:13-22)

บ้านพ่อ... ความเป็นบ้านแห่งความรักและความเมตตา
เป็นบ้านที่แสนอบอุ่น มีแต่กำลังใจและสิ่งดีๆ เพื่อกัน

หากบ้านที่เคยเป็นเช่นนั้น
กลายเป็นที่ที่บั่นทอนกัน
ติฉินนินทา เหยียบย่ำซ้ำเติมกัน
ปราศจากความรักและความจริงใจ
จนไม่มีใครอยากกลับมาบ้านหลังนี้อีก
เพราะที่นี่ไม่เหมือนก่อนอีกแล้ว

คงน่าพิจารณา...
ด้วยสิ่งนี้ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า
เพราะฉันกำลังเปลี่ยนบ้านของพระเจ้าให้เป็นตลาด...

________________

พี่น้องที่รัก ชีวิตของเรานั่นแหละ เป็นที่ประทับสูงสุดของพระเจ้า และวันนี้ บ้านของพระเจ้าในชีวิตของฉันเป็นเช่นใด...

ศาสนพานิช สังฆพานิช สิ่งนี้ต้องนำออกไปจากบ้านของพระเจ้า นำออกไปจากชีวิตของเรา เพราะบ้านของพระเจ้า ต้องเปี่ยมล้นด้วยความเมตตากรุณา ความรัก กำลังใจและการแบ่งปัน... วันนี้ บ้านของพระเจ้า ที่ที่พระองค์ประทับในชีวิตของฉันเป็นเช่นใด หากพระเยซูจะเสด็จมาที่พระวิหารฝ่ายจิตแห่งชีวิตของเรา พระองค์จะพบเราในสภาพเช่นใด

ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสด็จมาเถิด เพื่อเป็นโอกาสให้ลูกฟื้นฟูที่ประทับของพระองค์ในชีวิตของลูก

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 18ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน
บทอ่าน อสค 47:1-2,8-9,12 / 1คร 3:9-11,16-17 / ยน 2:13-22
พระวิหารกรุงเยรูซาเล็มเป็นศูณย์กลางของการนมัสการ และการถวายเครื่องบูชาสำหรับชาวยิว มันเป็นเครื่องหมายภายนอก ที่แสดงถึงการประทับของพระเป็นเจ้า ในท่ามกลางพวกเขา ในขณะที่มีการฉลองปัสกา พระเยซูเจ้าได้แสดงความโกรธ ต่อการใช้พระวิหารเป็นเหมือนตลาดนัด พระองค์ได้ต่อต้านการใช้ที่ประทับของพระเป็นเจ้า ในวิธีการที่ผิด โดยได้ขับไล่พวกสัตว์ที่ใช้ซื้อขาย เพื่อเป็นเครื่องเผาบูชา และได้ล้มโต๊ะของผู้แลกเงิน เพื่อเป็นการนำไปเป็นการจ่ายภาษีบำรุงพระวิหาร พระองค์ได้เสด็จมา เพื่อปรับปรุงพิธีกรรมแลและสถาบันของพันธสัญญาเก่า ด้วยพันธสัญญาใหม่ ที่เน้นความยุติธรรม และความรักของพระเป็นเจ้า (ยรม 31:31,ลก 22:20) พระวิหารแรกที่กษัตริย์ซาโลมอนสร้าง ได้ถูกทำลายโดยชาวบาบิโลนในปี ก.ค.ศ.587 ส่วนพระวิหารหลังที่สองที่เฮโรดสร้าง ได้ถูกทำลายโดยชาวโรมันในปี ค.ศ.70 แต่พระเยซูเจ้าได้ทรงทดแทนพระวิหาร ด้วยพระกายที่กลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า คือ พระศาสนจักร นักบุญเปาโลได้บอกกับชาวโครินทร์ว่า “” (1คร 3:11) ท่านได้เตือนใจบรรดาคริสตชนว่า พวกเขาคือพระวิหารของพระเป็นเจ้า เนื่องจากพระจิตเจ้าได้ประทับอยู่ในตัวพวกเจา (ข้อ 6)...ประชาชนได้ยอมรับการประทับอยู่ของพระเป็นเจ้าในตัวข้าพเจ้าหรือไม่?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดช่วยลูกให้มีความเคารพต่อบ้านของพระบิดาของพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นเถิด
พระมหาวิหารของนักบุญยอห์น บัปติสต์ และนักบุญยอห์น ผู้แต่งพระวรสาร แห่งลาเตรัน เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นอาสนวิหารของสังฆมณทลโรม ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี จึงเป็นอาสนวิหารของพระสังฆราชแห่งโรม คือ พระสันตะปาปา ถือว่าเป็นมหาวิหารที่เก่าแก่และสำคัญที่สุด ในพระมหาวิหารทั้งสี่แห่ง พระสันตะปาปาได้ประทับอยู่ที่ปราสาทลาเตรัน จนกระทั้งถึงรัชสมัยของพระสันตะปาปาเกลเมนต์ที่5 ในปีที่ 1309 ที่พระองค์ได้เสด็จไปประทับที่เมืองอาวียอง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประชุมสังคายนาจำนวน 5 ครั้ง.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view