สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018 สมโภชพระนางมารีย์ ผู้ปฎิสนธินิรมล

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018 สมโภชพระนางมารีย์ ผู้ปฎิสนธินิรมล

🌹 โอ้พระนางมารีอา ผู้ปฏิสนธินิรมล
ช่วยวิงวอนเพื่อเรา ผู้เข้ามาขอพึ่งด้วยเทอญ

📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018
สมโภชพระนางมารีย์ ผู้ปฎิสนธินิรมล
https://www.youtube.com/watch?v=tjwJZ4jpEw8

🌻Mary, Did You Know
http://youtu.be/mN70R-3ao0U

⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018
สมโภชพระนางมารีย์ ผู้ปฎิสนธินิรมล
อ่าน
ปฐก 3:9-15,20
อฟ 1:3-6,11-12
ลก 1:26-38

ความนบนอบ พร้อมกับไว้วางใจว่า
ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้ ช่วยให้ 
มารีย์พบสันติ ความสุขภายใน
แม้ต้องเผชิญกับเรื่องที่ขัดกับ
ความตั้งใจของตน

ปฐมกาลบอกเล่า ผลตามมา
จากความไม่นบนอบของมนุษย์
ที่ได้รับเลือกสรร คือ การเป็นศัตรู 
อยู่อย่างขัดแย้ง

จดหมายนักบุญเปาโล ตอกย้ำ
เพื่อให้บุคคลที่พระเจ้าเลือกสรร
เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ปราศจากมลทินนั้น
พระองค์ทรงอวยพร และประทาน
พระพรสำหรับเขา

หมายเหตุ..
การสมโภชพระนางมารีย์ ผู้ปฎิสนธินิรมล
เป็นเครื่องหมายสำหรับเราคริสตชน
คนที่นบนอบ เชื่อฟัง ปฎิบัติตาม
พระประสงค์ของพระเจ้า 
จะพบความสุข ความชื่นชมยินดี

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“จงชื่นชมยินดีเถิด ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน...” (ลก 1:26-38) 

ชีวิตของเราเป็นที่ประทับอันทรงเกียรติของพระเจ้า

พระองค์ทรงเตรียมเราไว้ในพระคริสตเจ้า

ในศีลล้างบาปของพระองค์

เรากลับขึ้นมาจากน้ำนั้น

น้ำที่พระเจ้าทรงจุ่มชีวิตของพระองค์ลงไป

แม่น้ำสายเดียวกันนี้

ที่ลูกของพระจะก้าวขึ้นมาในความดีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

ชีวิตของเขากลายเป็นพระวิหารของพระเจ้า

พระเจ้าทรงเตรียมเราไว้เพื่อการนี้...

วันนี้ พระวิหารแห่งชีวิตของฉันเป็นเช่นใด

เรายังต้อนรับพระเจ้าในชีวิตของเราหรือไม่

และพระวิหารนี้ ยังคงไว้ซึ่งความนิรมล

เพื่อเป็นที่ประทับทรงเกียรติของพระเจ้าหรือเปล่า...

________________

วันนี้  พระศาสนจักรให้เราทำฉลอง สมโภชพระนางมารีย์ ผู้ปฏิสนธินิรมล เป็นวันสมโภชยิ่งใหญ่ในพระศาสนจักรเกี่ยวกับพระแม่มารีย์ ซึ่งในการไตร่ตรองธรรมล้ำลึกเรื่องนี้ คงไม่พ้นเรื่องแผนการณ์แห่งความรอดพ้นที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้เพื่อมนุษย์ และแม้มนุษย์จะขาดความนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ในอุทยานแห่งสวรรค์ (เทียบบทอ่านที่หนึ่ง ปฐก 3:9-15,20) แต่แผนการของพระเจ้าต้องสำเร็จไป และสุดท้าย ก็สำเร็จลงในชีวิตของพระคริสตเจ้า ผู้ทรงบังเกิดจากพระนางมารีนั่นเอง

ดังนี้เอง เมื่อพระมารดาต้องเป็นที่บรรจุพระบุตรไว้ในพระครรภ์ แม่พระจึงถูกเตรียมไว้อย่างดี ปราศจากมลทินใดๆ ดังภาชนะที่สะอาดและบริสุทธิ์ เพื่อบรรจุองค์ความรอดพ้นไว้ในชีวิตของพระแม่ เรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่เราไม่สงสัย... พี่น้องครับ เมื่อเราจะดื่มน้ำบริสุทธิ์ และหากน้ำนั้นแม้ว่าจะบริสุทธิ์จริงๆ แต่หากเทลงในแก้วที่ไม่สะอาด พี่น้องจะดื่มไหมครับ เราคงไม่ดื่มแน่ๆ เพราะน้ำบริสุทธิ์ ต้องบรรจุในภาชนะที่บริสุทธิ์ด้วยใช่ไหม...

บทอ่านที่สองทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้ชัดเจน พระเจ้าได้เลือกสรรพระนางมารีย์ และได้เลือกสรรเราแต่ละคนด้วยในพระคริสตเจ้า ทรงเลือกสรรเราไว้ตั้งแต่สร้างโลก เพื่อทำให้เราศักดิ์สิทธิ์ ปราศจากมลทิน เพื่อเป็นบุตรของพระองค์เดชะพระคริสตเจ้า (เทียบ บทอ่านที่สอง อฟ 1:3-6, 11-12) ในบริบทของการสมโภชวันนี้ นั่นก็หมายความว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้เลือกสรร และทรงเตรียมการทุกอย่าง เพื่อพระบุตรของพระองค์จะมีที่ประทับที่ดีที่สุด ดังที่พระองค์ทรงบัญญัติให้อิสราแอลเตรียมหีบพระสัญญานั่นเอง

เอาล่ะครับ ก่อนที่การไตร่ตรองนี้จะยากเกินไป... ผมขอมองไปที่ตู้ศีลในวัดของเราดีกว่าครับ นั่นเป็นที่ประทับทรงเกียรติของพระเยซูเจ้าใช่ไหม เมื่อเราเข้าไปในวัด เราก็เคารพพระองค์ผู้ประทับที่นั่น และนั่นเป็นภาพที่ตามมาของหีบพระสัญญาของพระเจ้า ที่ที่พัฒนามาเป็นตู้ศีลในวัดของเราวันนี้...

ก้าวมาอีกขั้นหนึ่ง ที่วันนี้ ผมอยากเชื้อเชิญให้เราไตร่ตรองถึงการเตรียมเราไว้ในพระคริสตเจ้า ดังที่บทอ่านที่สองได้กล่าวถึง นั่นคือ พี่น้องที่รักครับ ชีวิตของเรา เป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ เพื่อให้เป็นที่ประทับของพระบุตร ผมจะกล่าวกับพี่น้องว่า “ในสภาพความเป็นมนุษย์” นั้น อาจจะยากเกินไปอีก แต่อยากจะบอกว่า ในชีวิตของเรามนุษย์ อาจจะง่ายกว่า เพราะชีวิตของพี่น้อง คือที่ประทับอันทรงเกียรติของพระเจ้า เมื่อเรารับศีลล้างบาป พระเจ้าทรงชำระเรา เพื่อให้เรารับศีลมหาสนิท รับชีวิตของพระเจ้ามาไว้ในชีวิตเรา นั่นหมายความว่า นี่คือแผนการที่ล้ำลึกของพระเจ้า ที่ทรงเตรียมเราไว้ให้เป็นที่ประทับทรงเกียรติ แห่งพระบุตรของพระองค์ด้วย ไม่ต่างกับพระครรภ์ของแม่พระเลย

วันนี้ เราเทิดทูนแม่พระ แต่เราก็ต้องไม่ลืมสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตเราด้วยนะครับ  เราต้องไม่ลืมด้วยว่า ชีวิตของเราก็เป็นที่ประทับของพระเจ้าเช่นกัน แต่สิ่งที่น่าพิจารณาก็คือ พระวิหารของพระองค์ในชีวิตของเรา บริสุทธิ์มากน้อยเพียงใด สมกับเป็นที่ประทับของพระเจ้าหรือเปล่า

ทูตสวรรค์คาเบรียลได้กล่าวแก่พระนางมารีย์ ซึ่งเราภาวนาในบท “วันทามารีย์” เสมอๆ ว่า ... “ท่านผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปราน...” เราภาวนา วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ...” ชีวิตที่เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลย หากไม่ใช่เป็นเพราะพระเจ้าสถิตกับเรา... พี่น้องครับ ถ้าผมจะบอกกับพี่น้องแบบนั้นก็คงไม่ผิดกระมัง... พี่น้องคือผู้ที่เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เพราะพระเจ้าในชีวิตของพี่น้อง ผู้มีบุญกว่าใครๆ... จริงครับ พี่น้องครับ เรามีบุญกว่าใครๆ ไม่ใช่เพราะเราเป็นคนดี ไม่ใช่เพราะบารมีของเรา แต่เพราะการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในชีวิตของเราต่างหาก และนี่แหละครับ ที่ผมเชื้อเชิญให้เราขอบคุณพระเจ้าในการสมโภชวันนี้จริงๆ ที่นักบุญเปาโลในบทอ่านที่สองเชื้อเชิญให้เรา ถวายพระพรขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงเลือกสรรเราในพระคริสตเจ้า ให้เราเป็น “บุตร” ของพระองค์

พี่น้องที่รักครับ พร้อมกับพระนางมารีย์ที่เราฉลองในวันนี้ ให้เราร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงรักเราถึงเพียงนี้ ถึงกับโปรดให้เราเป็นบุตรของพระองค์... สรรเสริญพระองค์ในแผนการณ์แห่งความรอดพ้นที่ทรงกระทำในชีวิตเราอย่างน่าอัศจรรย์เพียงนี้ ขอโทษพระองค์ด้วย หากชีวิตของเรา อาจจะไม่ได้รักษาไว้อย่างเหมาะสมเสมอ เพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้า เพื่อเป็นพระวิหารของพระองค์

และเราจะขอบคุณ และสรรเสริญพระเจ้าในชีวิตของเราได้อย่างไร เราคงไม่มีอะไรอื่น นอกจากพึ่งพาพระบารมีของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงประทับกับเรา ในชีวิตเรา นำเราให้เข้าไปพึ่งพระหรรษทานจากศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เพื่อรักษาชีวิตของเรา ให้เหมาะสมกับการเป็นที่ประทับของพระเจ้าตลอดเวลา และชีวิตที่พระเจ้าประทับอยู่เป็นอย่างไร เราต้องมองและไตร่ตรองที่ชีวิตของแม่พระครับ ชีวิตที่ยอมให้พระเจ้าเข้ามามีบทบาท และเมื่อพระองค์เข้ามามีบทบาทแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปได้... ให้เราสรรเสริญพระเจ้า ในชีวิตของเราแต่ละคนนะครับ จากนี้ไป จะนินทาใคร จะว่าร้ายใคร จะคิดร้ายต่อใคร เราคงต้องตระหนักว่า... แล้วชีวิตของเราที่เป็นที่ประทับของพระเจ้าจะมีมลทินอย่างไร เพราะสิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เราทำ... มากกว่านั้น ในชีวิตของเพื่อนพี่น้องของเรา พระเจ้าก็ประทับอยู่ที่นั่นด้วย เราเป็นพี่น้องกัน เรามีส่วนในการเป็นที่ประทับของพระเจ้าเช่นเดียวกัน เราคงต้องคิดดีๆ หากเราจะทำให้พระวิหารในชีวิตกันและกัน ต้องได้รับความแปดเปื้อน จากความคิด วาจา และกิจการของเรา... 

พระเจ้าทรงเตรียมชีวิตของแม่พระให้เป็นที่ประทับของพระบุตรของพระองค์ โดยให้พระนางเป็นผู้บริสุทธิ์ ปราศจากบาปใดๆ ฉันใด พระองค์ก็ทรงเตรียมเราในพระคริสตเจ้า เพื่อให้เราบริสุทธิ์ และเป็นที่ประทับสมพระเกียรติแห่งพระบุตรของพระองค์ฉันนั้น

ข้าแต่พระเจ้า อาศัยคำเสนอวิงวอนของพระนางมารย์ แบบอย่างของการเป็นศิษ์ที่แท้จริงของพระคริสตเจ้า พระวิหารทรงเกียรติและบริสุทธิ์ยิ่งของพระองค์... ขอพระองค์ทรงโปรดให้ลูกตระหนักอยู่เสมอถึงชีวิตของลูกที่รับพระองค์ไว้ในพระวิหารนี้ และน้ำที่ไหลออกจากพระแท่นบูชา คือจากหัวใจของลูก น้ำที่ไหลจากพระวิหารนี้ ไหลไปที่ใด ที่นั่นก็มีชีวิต (อสค 47) ขอให้ทุกที่ที่ลูกอยู่ ขอให้ลูกได้ทำให้ที่นั่นมีชีวิตและความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ อาศัยการประทับอยู่ของพระองค์ในชีวิตของกันและกันด้วยเทอญ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 18 สมโภชพระนางมารีย์ ผู้ปฏิสนธินิรมล
บทอ่าน ปฐก 3:9-15,20 / อฟ 1:3-6,11-12 / ลก 1:26-38
ภายหลังจากที่ต้องรอคอยพระเมสสิยาห์เป็นระยะเวลาอันยาวนาน พระเป็นเจ้าได้ส่งอัครทูตสวรรค์กาเบรียล เพื่อแจ้งสารแก่หญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่นาซาเร็ธ ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแค้วนกาลิลี นามของหญิงพรหมจารีคนนั้น คือ มารีอา อัครทูตสวรรค์ได้บอกกับพระนางว่า พระนางเป็นผู้ที่พระเป็นเจ้าทรงโปรดปราน และพระนางจะให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งที่มีนามว่า “เยซู” พระนางรู้สึกวุ่นวายพระทัยเมื่อได้ยินคำพูดของอัครทูตสวรรค์ เพราะพระนางยังเป็นพรหมจารีอยู่ ทูตสวรรค์ใด้บอกกับพระนางมิให้กลัว เพราะพระบุตรที่จะบังเกิดมานั้น จะบังเกิดด้วยอำนาจของพระจิตเจ้า “ เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์ พระเจ้าจะประทานพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขา(ข้อ 32) พระแม่มารีอาได้ตอบสนองด้วยการน้อมรับพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า แน่นอน ก่อนที่พระบุตรจะประสูติมา พระแม่ได้สวดภาวนที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสอนว่า “ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัย” ความสุภาพถ่อมตน ความซื่อสัตย์ และการสรรเสริญ เป็นฤทธิ์กุศลที่สิ่งจำเป็นสำหรับคริสตชนทุกคน ที่จะนำพระเยซูเจ้าไปมอบให้แก่โลก...ท่านสามารถพูดพร้อมกับพระแม่มารีอาว่า “ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์หรือไม่?”..
แม่พระเป็นผู้ปฏิสนธินิรมลทิน เพราะพระบุญญาธิการของพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระแม่ การสมโภชนี้ได้รับการปฏิบัติในพระศาสนจักรสากลในปี 1854 โดยพระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ได้ประกาศเป็นข้อความเชื่อว่า “นับตั้งแต่ปฏิสนธิ์ พระนางพรหมจารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ได้รับพระหรรษทานและเอกสิทธิ์พิเศษจากพระเป็นเจ้า โดยอาศัยบุญญาธิการพระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ของมนุษยชาติ พระแม่ได้รับการปกป้องจากบาปกำเนิด”...”ข้าแต่พระแม่ผู้ปฏิสนธินิรมล พระมารดาของพระคริสตเจ้า พระแม่ได้ร่วมแผนการไถ่กู้พร้อมกับพระบุตรของพระแม่ โปรดภาวนาเพื่อลูกจะได้รับสิ่งที่ลูกวิงวอนขอ ถ้าสิ่งนั้นเป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าด้วยเทอญ.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

https://youtu.be/1NQVZ-TzHRs

view