สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2018 ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2018 ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

⚛พระนามพระองค์ .. ทรงบริสุทธิ์
พระนามพระองค์ .. อยู่เหนือนามทั้งปวง
พระนามพระองค์ .. ทรงยิ่งใหญ่
พระนามพระองค์ .. คือ องค์พระเยซู

📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2018
ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
https://www.youtube.com/watch?v=Wygmc_-IYtQ

✝Name Of JESUS
https://youtu.be/KZii7zjj3m4

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2018
ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
อ่าน :
1ยน 2:29-3:6
ยน 1:29-34

แม้ยอห์น จะไม่รู้วันและเวลา
แต่อาศัยความหวังในความเชื่อ
ท่านสามารถเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้า
ด้วยคำกล่าวที่ว่า .. “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า
ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก
แม้อนาคต ยังไม่ปรากฎให้เห็น เด่นชัด

จดหมายนักบุญยอห์น ตอกย้ำ
ให้ตระหนักว่า คนที่มีความหวังในพระเจ้า
ย่อมชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์

การระลึกถึงพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
ให้ความหวัง สำหรับผู้ที่ นมัสการพระนาม “เยซู”
พระองค์จะทรงพระผู้ไถ่ ทรงอำนาจ
สำหรับพวกเขา โดยปราศจากความหวาดกลัวใด ๆ

หมายเหตุ..
มองไปข้างหน้า อย่างมีความหวัง
มองไปข้างหลัง อย่างมีบทเรียน

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2019
เทศกาลพระคริสตสมภพ

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“นี่คือลูกแกะของพระเจ้า...” (ยน 1:29-34)

ในศีลล้างบาป
พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือบรรดาคริสตชน
เฉกเช่นเดียวกับที่เสด็จลงมาเหนือพระคริสตเจ้า

ชีวิตคริสตชน จึงเป็นชีวิตเฉกเช่นพระคริสตเจ้า
ที่ต้องบันดาลความรอดพ้นให้กับโลก
ที่ต้องทำให้โลกนี้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา

ทุกคนจะต้องเห็นเรา
เป็นดังพยานถึงองค์พระเจ้า
ผู้ประทับอยู่ก่อนเราแล้วตั้งแต่นิรันดร
ก็ด้วยชีวิตที่เดินตามเสียงของพระจิตเจ้าที่เราได้รับในวันรับศีลล้างบาป...

________________

“ลูกแกะของพระเจ้า” นี่คือสิ่งที่นักบุญยอห์นเรียกพระคริสตเจ้า ด้วยท่านได้เห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์

คำว่า “ลูกแกะของพระเจ้า” ยังเป็นสิ่งที่เราประกาศถึงพระคริสตเจ้า ก่อนที่เราจะรับศีลมหาสนิท

ศีลมหาสนิท คือความสนิทสัมพันธ์อย่างยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ยิ่งในชีวิตของคริสตชน ที่ต้องทำให้คริสตชนละม้ายคล้ายคลึงกับพระคริสตเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้น ด้วยชีวิตที่มีพระองค์ประทับอยู่ภายใน และเป็นชีวิตที่เรากลับกลายเป็นลูกแกะของพระเจ้าด้วย ที่ต้องถวายชีวิตของเราเป็นบูชา เพื่อบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้กับโลก แท้จริงแล้ว เป็นฉันด้วยมิใช่หรือ ที่ต้องเป็นดังดังพระคริสตเจ้าท่ามกลางโลก เพราะศีลล้างบาป ทำให้ฉันสวมทับชีวิตฉันด้วยชีวิตของพระคริสตเจ้า

พระจิตเจ้าที่เสด็จลงมาเหนือพระคริสตเจ้า ได้ทำให้ยอห์นเข้าใจว่า ผู้นี้คือลูกแกะของพระเจ้า พี่น้องที่รักครับ พระจิตเจ้าองค์เดียวกันที่เสด็จลงมาเหนือพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์ทรงรับพิธีล้างจากยอห์น ก็คือพระจิตเจ้าองค์เดียวกัน ที่เสด็จลงมาเหนือเราเมื่อเรารับศีลล้างบาป นั่นหมายความว่า ชีวิตของเราด้วยมิใช่หรือ ที่ต้องเป็นดังชีวิตของพระคริสตเจ้า เป็นดัง “ลูกแกะของพระเจ้า” ที่มอบถวายชีวิตของเราเป็นบูชาร่วมกับบูชาของพระคริสตเจ้า ด้วยการเดินตามเสียงแห่งองค์พระจิตเจ้า ประจักษ์พยานที่แท้จริงของคริสตชน คงไม่พ้นการต้องเป็นสิ่งนี้ คือ ชีวิตที่ถวายเป็นบูชา ชีวิตที่เป็นดังยัญบูชาเช่นเดียวกับพระคริสตเจ้า เพื่อบันดาลให้โลกเราศักดิ์สิทธิ์ ด้วยชีวิตที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมความดีจากสวรรค์ ที่พระจิตเจ้าทรงนำทางเรา

นี่คือสิ่งท้าทายเราในวันนี้ ที่วันนี้ หลายๆ ที่อาจทำการระลึกถึง “พระนามพระเยซู” นามเยซู แปลว่า “ผู้ไถ่” เป็นนามของผู้ที่เป็นพระคริสตเจ้า... สิ่งนี้น่าจะทำให้เราคิดถึงนาม “คริสตชน” ด้วย นั่นคือนามของผู้ที่เป็นของพระคริสตเจ้า ด้วยชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระองค์ จนกลายเป็นชีวิตเดียวกันกับพระองค์ ดังนี้เอง เราต้องภูมิใจ ที่ชีวิตของเราได้รับการเรียกจากพระเจ้า ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า ให้ชีวิตของเราเป็น “ลูกแกะของพระเจ้า” ในพระองค์ เพื่อบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้กับโลกของเราทุกวันด้วยเช่นเดียวกัน... อย่าท้อใจในการเป็นศิษย์พระเยซู นี่แหละ คือชีวิตในพระองค์ ที่เราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ เพื่อมอบตนเองเป็นบูชาร่วมกับพระองค์ และบันดาลความรอดพ้นให้กับโลกโดยทางพระองค์ เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้า (เทียบ บทอ่านที่หนึ่ง 1ยน 2:29-3:6) จงอย่าท้อใจ หากชีวิตของเราจะต้องรับการถูกเบียดเบียนบ้าง ต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากบ้าง นี่แหละ คือกระแสเรียกของคริสตชน เพราะพระเจ้าทรงเรียกเรามาเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า เพื่อบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ และความรอดพ้นให้กับโลก

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นดังที่พระองค์ทรงยกข้าพเจ้าขึ้น เพื่อให้เป็นบุตรของพระองค์ในพระคริสตเจ้า ด้วยอาศัยองค์พระจิตเจ้า ได้เจริญชีวิตเป็นดังลูกแกะของพระเจ้า เพื่อบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ ความรักและความดีให้แก่โลก ด้วยการดำเนินชีวิตตามเสียงแห่งพระจิตเจ้าด้วยเทอญ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันพฤหันที่ 3 มกราคม 19 พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
บทอ่าน 1ยน 2:29-3:6 / ยน 1:29-34
ลูกแกะของพระเจ้าคือองค์ประกอบที่สำคัญของเทศกาลปัสกา (เทียบ อพย 12:1ff) เมื่อทูตแห่งความตายได้ฆ่าบุตรชายหัวปีของชาวอียิปต์ ขณะที่บุตรชายหัวปีของชาวอิสราเอล ได้รับการไว้ชีวิต เมื่อทูตแห่งความตายได้เดินผ่านบ้าน ที่มีเลือดของลูกแกะได้ถูกทาไว้ที่บนประตู ยอห์น บัปติสต์ได้ชี้ให้เห็นลูกแกะของพระเจ้า ที่จะเป็นเครื่องบูชาในปัสกาใหม่ เครื่องบูชาของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่บรรดาพระสงฆ์ ได้ฆ่าลูกแกะปัสกา ในพระวิหารในวันปัสกา
เราจะได้ยินบทภาวนา ก่อนที่เราจะรับศีลมหาสนิทว่า พระเยซูเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้า ที่ยอมตัวถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระบิดาเจ้าบนเขากัลวาลิโอ และบัดนี้ พระองค์ได้ประทับอยู่ในบูชามิสซา และยินดีที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเรา ในการรับประทานอาหารค่ำครั้งสุดท้ายกับพระองค์ พระเยซูเจ้า คือ พระเมสสิยาห์ ซึ่งเป็นประธานในการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย เป็นการเลี้ยงปัสกา ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ได้ตรัสให้บรรดาอัครสาวกของพระองค์ ได้จดจำพระองค์ ด้วยการรับประทานปัง ที่หมายถึงพระกายของพระองค์ และดื่มเหล้าองุ่น ที่หมายถึงพระโลหิตของพระองค์ และที่สุดพระเยซูเจ้า คือ ลูกแกะของพระเจ้า ซึ่งได้สิ้นพระชนม์เพื่อชดเชยบาปแทนเรา (เทียบ รม 3:21-25)และได้ชนะปิศาจตลอดไป
ได้มีนามชื่อประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบชื่อ ที่มอบให้แก่พระเยซูคริสตเจ้าในหนังสือพระคัมภีร์ เพราะว่าพระนามของพระองค์มีความหมายเหนือนามอื่นใดทั้งสิ้น...พระเจ้าของท่าน คือ องค์ความรัก จงรักพระองค์ และจงรักทุกคนเพราะเห็นแก่พระองค์ ในฐานะเป็นบุตรชายหญิงของพระเป็นเจ้า พระเจ้าของท่านเป็นเหมือนไฟ อย่าให้ใจของท่านเย็นชา แต่จงลุกด้วยความเชื่อและความรัก พระเจ้าของท่าน คือ แสงสว่าง จงอย่าเดินในที่มืดทางจิตใจ โดยปราศจากเหตุผลหรือความเข้าใจ หรือไม่มีความเชื่อในพระองค์...พระเยซูเจ้าจะไม่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใด จนกว่าท่านจะยอมให้พระองค์มีค่าเหนือทุกสิ่ง.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view