สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

💦โดยพระองค์
เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...
และ "โดยพระองค์"
เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร

📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019
ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
https://www.youtube.com/watch?v=QfIEOKufpzU

💧พรมน้ำเสก
http://youtu.be/qM_eX_TwWKk

🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019
ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
อ่าน :
อสย 40 :1-5, 9-11
ทต 2:11-14, 3:4-7
ลก 3:15-16, 21-22

นักบุญลูกาเล่าว่า หลังจากพระเยซูเจ้ารับพิธีล้าง
ก่อนที่จะออกไปทำหน้าที่ “ผู้รับใช้”
ขณะที่กำลังภาวนา มีเสียงหนึ่งดังจากฟ้าว่า
“ท่านนี้ เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพอใจท่านมาก”
จากนี้ไป นักบุญยอห์นบอกว่า พระเยซู
จะเป็นผู้ล้างด้วยพระจิตเจ้าและไฟ ในใจของผู้เชื่อ

ประกาศกอิสยาห์ ได้ป่าวประกาศถึงลักษณะของ “ผู้รับใช้”
ที่พระเจ้าพอพระทัย และชื่นชมยินดีนั้น
เขาจะเป็นผู้นำความยุติธรรม เขาจะไม่ท้อใจจนกว่า
จะทำให้ ภารกิจแห่งความยุติธรรมสำเร็จ

หมายเหตุ...
ลักษณะที่จะทำให้ “ผู้รับใช้ฯ”
มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่
คือ การเป็น “มนุษย์ เพื่อผู้อื่น”

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” (ลก 3:15-16, 21-22) 

นี่คือพระวาจาของพระบิดาเจ้า

ที่ตรัสกับพระบุตรของพระองค์เมื่อทรงรับพิธีล้าง

และนี่คือพระวาจาเดียวกันที่พระบิดาเจ้า

ได้ตรัสกับลูกของพระองค์ทุกคนที่รับศีลล้างบาปด้วย

พระจิตองค์เดียวกันที่เสด็จลงมาเหนือพระเยซูเจ้า

ได้เสด็จลงมาเหนือเราทุกคนในวันรับศีลล้างบาป

ฉันเรียนรู้และตระหนักมากน้อยเพียงใด

นี่คือชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานให้ในศีลล้างบาป

เพื่อให้ฉันเป็นบุตรสุดที่รักของพระองค์ ผู้ที่พระองค์ทรงโปรดปราน...

________________

ในสถานการณ์ชีวิตของเราคริสตชน การอ่านและไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้า เป็นสิ่งที่นำความรู้สึกที่อบอุ่นมาสู่เราจริงๆ แม้ผมเอง เวลาที่นี้ที่กำลังไม่สบายเท่าไรนัก ที่ต้องพยายามอย่างมากในเช้าวันนี้ เพื่อถวายมิสซาให้สัตบุรุษให้ได้ และต้องเดินทางไปเข้าเงียบกับหมู่คณะกาปูชินที่บ้านโป่งอีกหนึ่งสัปดาห์ คงต้องนำความเจ็บปวดนี้ติดตัวไปด้วย และรำพึงถึงอย่างมีความหมาย ถึงความทุกข์ทรมานในชีวิตมนุษย์ เมื่อนักบุญฟรันซิส สามารถกางแขนต้อนรับน้องสาวมรณาด้วยความปิติยินดี ผมเองคงต้องฝึกก่อนในการต้อนรับน้องสาวทรมาน ก่อนที่น้องสาวมรณาจะมาถึง ทำให้ผมรู้สึกว่า พระวาจาที่ไตร่ตรองในแต่ละวันนี้ มีคุณค่าและให้กำลังใจกับผมจริงๆ และนี่คือสิ่งที่ผมแบ่งปันกับพี่น้องมาโดยตลอดทางสิ่งที่ผมไตร่ตรองในแต่ละวัน ที่มันเป็น “บทไตร่ตรองส่วนตัว” ที่ไม่ใช่ “บทเทศน์” ผมยืนยันกับพี่น้องครั้งแล้วครั้งเล่า ว่า พระเจ้าตรัสกับเราทุกวัน พระองค์ทรงพูดกับเราเสมอในพระวาจาของพระองค์ และผมก็เห็นว่า พระวาจาของพระองค์ที่ตรัสในแต่ละวันนั้นไม่เคยเก่าเลย แต่เป็นพระวาจา เป็นกำลังใจของชีวิตคริสตชน ที่ทันเวลาเสมอ

อาทิตย์ที่แล้ว เราสมโภชพระคริสตเจ้าทรงแสดงพระองค์ ในฐานะ กษัตริย์ สงฆ์ และมนุษย์ผู้รู้ตาย การบังเกิดของพระองค์ในกระโจมที่จะถูกเก็บพับเหมือนเรานั้น จึงเป็นเรื่องราวที่เป็นความหวังสำหรับเราจริงๆ ในชีวิตคริสตชน ที่เราอยู่ในร่างกายของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้น และที่สุด เราจะกลับบ้านของเรา บ้านแท้นิรันดรที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับเราในสวรรค์... มาสู่อาทิตย์นี้ ที่เราฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างนั้น วันนี้เราจบเทศกาลพระคริสตสมภพอย่างสมบูรณ์ จากนี้ไป อาภรณ์ของพระสงฆ์ที่เคยสวมสีขาวมาสักระยะหนึ่งในเทศกาลพระคริสตสมภพ จะกลายเป็นสีเขียว เครื่องหมายของการเจริญเติบโต คือชีวิตที่ต้องเติบโตขึ้น อาศัยการบังเกิดของพระเยซู คือชีวิตคริสตชนที่พบการบังเกิดของพระองค์แล้ว กลับกลายเป็นชีวิตที่มีวุฒิภาวะ ในความเป็นบุตรของพระเจ้า

ณ แม่น้ำสายนั้น แม่น้ำที่นักบุญยอห์น ประกอบพิธีล้างนั้น นั่นเป็นเครื่องหมายของการกลับใจ พิธีล้างของท่านยอห์นไม่ใช่ศีลศักดิ์สิทธิ์ แต่ศีลล้างบาปของพระคริสตเจ้าที่ประทานแก่เราโดยผ่านทางพระศาสนจักรนั้นเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์... แต่การที่พระเยซูเจ้าได้เสด็จลงไป ณ แม่น้ำจอร์แดนนั้น ให้ความหมายที่เป็นกำลังใจกับเราที่สุดมิใช่หรือ เมื่อพระเจ้าองค์ความดีบริบูรณ์ องค์วามศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ได้เสด็จลงไปในแม่น้ำสายเดียวกับมนุษย์ แม้มันจะเป็นแม่น้ำสายบาป แต่เมื่อองค์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเสด็จลงไป ซึ่งเราเห็นสัญลักษณ์นี้ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพระสงฆ์เสกน้ำล้างบาป และจุ่มเทียนปาสกาลงไปในน้ำ เทียนปาสกาที่เป็นเครื่องหมายหมายถึงพระคริสตเจ้า ทำให้เราไตร่ตรองได้ว่า พระองค์ได้เสด็จลงไปในน้ำ และทรงบันดาลให้น้ำนั้นศักดิ์สิทธิ์ และน้ำเดียวกันนี้ เมื่อมนุษย์จะลงไป ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในน้ำนั้น ก็ทำให้เราขึ้นมาในความชุ่มฉ่ำในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าด้วย ดังนั้น ศีลล้างบาป จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราตระหนักจริงๆ ว่า นี่คือพระทัยดีของพระเจ้า ผู้ทรงจุ่มตัวลงในแม่น้ำสายเดียวกันกับมนุษย์ เพื่อทำให้แม่น้ำสายบาป กลายเป็นแม่น้ำแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

กำลังใจที่สุดก็คือ พี่น้องที่รักครับ ณ แม่น้ำสายเดียวกันที่เราก้าวลงไปนั้น มันคือแม่น้ำที่พระบุตรของพระเจ้าได้ก้าวลงไปก่อน ดังนั้น เราจึงขึ้นมาจากน้ำแห่งศีลล้างบาปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าครับ และแม่น้ำสายนี้ ก็เป็นเช่นชีวิตของเรามนุษย์ คือกระแสของโลกที่เราจุ่มตัวลงไปด้วย แต่ ณ ที่เดียวกันนี้ พระคริสตเจ้าก็จุ่มพระองค์ลงในโลกของเรา เพื่ออยู่เคียงข้างชีวิตของเรา สิ่งนี้เองที่ทำให้เราต้องได้ยินพระวาจาของพระบิดาที่ตรัสกับเราในวันที่เรารับศีลล้างบาป เช่นเดียวกับที่ได้ตรัสกับพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์ทรงรับพิธีล้างมิใช่หรือ ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา”

พี่น้องที่รัก นี่คือกำลังใจที่สุดครับ กำลังใจของเราที่กำลังจาริกอยู่ชั่วคราวในโลกนี้ ณ แม่น้ำสาย แม่น้ำที่เคยเป็นเครื่องหมายของการชำระล้างบาปของยอห์น ได้กลับกลายเป็นแม่น้ำที่บันดาลความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพระบุตรของพระเจ้าเสด็จลงไปในแม่น้ำสายเดียวกันกับมนุษย์ มนุษย์ที่ผ่านแม่น้ำสายนี้ ก็ขึ้นมาในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อบันดาลให้โลกนี้ศักดิ์สิทธิ์...

พี่น้องที่รักครับ นี่เป็นความจริงทีเดียวครับ เราเป็นลูกของพระเจ้าผ่านแม่น้ำสายนี้ ที่พระเจ้าทรงเสด็จมาร่วมชีวิตกับเรา ดังนั้น เราต้องเป็นผู้บันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้กับโลกมิใช่หรือ ชีวิตของเราต้องดำเนินไป เป็นพยานถึงความหวังของเราในพระเจ้ามิใช่หรือ... จะเจ็บป่วยอย่างไร จะทุกข์ยากอย่างไร เราคงยังไหว เราคงยังยิ้มได้ พี่น้องครับ ผมคิดว่านี่คือกำลังใจของเราคริสตชนจริงๆ นะครับ ที่เราจะบันดาลความชื่นชมยินดีให้กับโลก เพราะเรามีความหวังในพระเจ้า เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้า... นะ ไปวัดวันนี้ ขอให้เรากลับจากมิสซา ด้วยความภูมิใจในพระวาจาตอนนี้ เพื่อเป็นกำลังใจของเราเสมอนะครับ เพราะ “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา”

ข้าแต่พระบิดา ลูกขอบคุณพระองค์ ที่ได้ประทานพระบุตรสุดที่รักของพระองค์ ให้เสด็จลงมาร่วมชีวิตกับพวกลูก ณ แม่น้ำสายเดียวกันนี้ พวกลูกจึงได้กลับกลายเป็นบุตรสุดที่รักของพระองค์ ที่เราจะเป็นความชื่นชมยินดีให้กับโลก และเป็นความชื่นชมยินดีท่ามกลางโลก เพราะพวกลูกมีความหวังในพระองค์ ที่แม้ว่าจะทุกข์ยากสักเพียงใด พวกลูกก็เป็นลูกของพระองค์ เป็นที่โปรดปรานของพระองค์ ลูกขอบคุณพระองค์ และลูกจะเป็นสิ่งนั้น ที่บันดาลให้โลกศักดิ์สิทธิ์

สุขสันต์วันพระเจ้า

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 19 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
บทอ่าน อสย 42:1-5,9-11 / ทต 2:11-14,3:4-7 / ลก 3:15-16,21-22
การรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้า ประกาศความจริงให้เรารู้ว่า เรากลายเป็นบุตรชายหญิงของพระเป็นเจ้า ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระเป็นเจ้า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีล้างด้วยพระจิตเจ้า และด้วยพระจิตเจ้าองค์เดียวกัน คริสตชนที่มีความเชื่อ:
1.มีการบังเกิดใหม่ในพระจิตเจ้า ทำให้คริสตชนแตกต่างจากคนอื่น ที่อยู่ในครอบครัวของพระเป็นเจ้า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ไม่มีใครเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า ถ้าเขาไม่เกิดจากน้ำและพระจิตเจ้า ”(ยน 3:5) เราเกิดตามธรรมชาติ และต้องตาย แต่เมื่อเกิดในพระจิตเจ้า เราได้รับชีวิตนิรันดร
2.มีการต้อนรับเข้าร่วมกลุ่มคริสตชน ศีลล้างบาป คือ ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการแรก ที่นำเราเข้าร่วมกลุ่มคริสตชน ที่เป็นรากฐานของชีวิตคริสตชน เป็นประตูเข้าสู่ชีวิตในพระจิตเจ้า และเป็นประตูที่นำไปสู่การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ประการอื่นๆ เมื่อใครรับศีลล้างบาปตอนเป็นเด็กทารก เขาก็เจริญเติบโตในความเชื่อ และเข้มแข็งขึ้น จนกระทั่งเขาได้รับศีลกำลัง “นี่คือความเชื่อ และเป็นความเชื่อของครอบครัวของข้าพเจ้า และของกลุ่มคริสตชน”
3.มีการถวายตัวเอง พระเป็นเจ้าได้ทรงแต่งตั้งเรา และอวยพรเรา เป็นความริเริ่มของพระเป็นเจ้า ซีงพอพระทัยมอบพระพรพิเศษต่างๆจากสวรรค์ให้แก่เรา เราได้รับการเข้าเป็นสมาชิก และคล้ายกับพระเยซูคริสตเจ้า ศีลล้างบาปประทับตราไว้ในวิญญาณของเรา และตรานี้เป็นการแสดงให้รู้ว่า เราเป็นคนของพระคริสตเจ้า
4.การได้รับอำนาจจากพระเป็นเจ้า เราได้รับพระจิตเจ้า ซึ่งทำให้เรามีอำนาจ ที่จะยอมรับว่าพระเป็นเจ้าเป็นพระบิดาของเรา พร้อมกับองค์พระเยซูเจ้า ในฐานะเป็นบุตรชายหญิงของพระเป็นเจ้าในองค์พระเยซูเจ้า เราต้องเจริญเติบโตในความเชื่อและพระหรรษทาน ที่ทำให้เรามีเอกสิทธิ์พิเศษ ที่มีใบหน้าของพระคริสตเจ้าในตัวเรา.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)


view