สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019 ระลึกถึงนักบุญเปาโล มีกิ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019  ระลึกถึงนักบุญเปาโล มีกิ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี

🍓 จงมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้า
จงเข้มแข็ง จงทำใจกล้า
จงมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019
ระลึกถึงนักบุญเปาโล มีกิ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี
https://www.youtube.com/watch?v=FeIUfj8dqvA&t=6s

🌼 เราจะเปล่งเสียงโมทนา
https://youtu.be/lQi11Wo0dgU

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019
ระลึกถึงนักบุญเปาโล มีกิ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี
อ่าน :
ฮบ 12:4-7,11-15
มก 6:1-6

ในการเร่ิมทำพันธกิจเทศน์สอน
พระเยซูเจ้าทรงพบ อุปสรรค แรงต่อต้าน
จากพวกเดียวกัน ที่คิดว่า รู้จักพระองค์ดี
จนไม่มีความเชื่อมั่น
เมื่อพบกับอุปสรรค เพื่อจะประสบความสำเร็จนั้น

จดหมายถึงชาวฮีบรู แนะนำ ให้อดทน
รับการเฆี่ยนตี สั่งสอน อย่าท้อถอย
พยายามอยู่อย่างสันติกับทุกคน

ด้วยความเชื่อที่เร่าร้อน ภายในจิตใจ
ของนักบุญเปาโล มีกิ และเพือนมรณสักขี
แม้จะถูกทรมาน เบียดเบียนอย่างหนัก
แต่พวกท่านยังคงเข้มแข็ง ซื่อสัตย์
และพร้อมที่จะมอบชีวิตของตน เพื่อยืนยันความเชื่อ
ที่สุดแล้ว พวกท่านได้กลายเป็นมรณสักขีกลุ่มแรก
ในดินแดนตะวันออก

หมายเหตุ..
ในขณะที่ถูกเฆี่ยนตี สั่งสอน
ไม่มีความน่ายินดี มีแต่ความทุกข์
แต่ผลที่จะได้ คือ สันติสุข
สำหรับผู้ที่ยอมรับ
ปรับตน ฝึกฝนตนเอง

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

ระลึกถึง นักบุญเปาโล มิกิ และเพื่อนมรณสักขี

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“ปรีชาญาณที่เขาได้รับมานี้คืออะไร...” (มก 6:1-6)

พระเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราคริสตชน

จึงกลับกลายเป็นประโยชน์สำหรับวิญญาณของเราเสมอ

ปรีชาญาณอะไรหรือที่พระเจ้าทรงประทานให้กับลูกของพระองค์

มันช่างสวนทางกับความคิดและความเข้าใจของโลกจริงๆ

แต่ปรีชาญาณนี้เอง ได้รับสิริรุ่งโรจน์บนไม้กางเขน

นั่นคือการเรียนรู้ การนอบน้อมเชื่อฟัง ต่อพระประสงค์ของพระเจ้า

นี่แหละ คือปรีชาญาณของลูกชายของโยเซฟ และมารีอา

นี่แหละ คือปรีชาญาณของเราคริสตชนทุกคน

ที่บนกางเขน หาใช่การถูกเหยียดหยามไม่

แต่นั่นคือพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า

ที่ปรากฏบนไม้กางเขน

คำสอนเรื่องกางเขน 

คืออานุภาพของพระเจ้า...

________________

วันนี้ พระศาสนจักรให้เราระลึกถึงหมู่มรณสักขี นักบุญเปาโล มิกิ และเพื่อนๆ มรณสักขี และในบรรดามรณสักขีเหล่านั้น ก็มีนักบุญเปโตร บัปติสส์ อยู่ด้วย ท่านเป็นฟรันซิสกัน หนึ่งในบรรดามรณสักขีที่ได้สละชีวิตตายบนไม้กางเขนและถูกหอกแทงร่างกายเป็นรูปตัว X ทำให้ผมคิดถึงไม้กางเขนของพระคริสตเจ้า คิดถึงคติพจน์ของพระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ ของเรา “คำสอนเรื่องกางเขน คืออานภาพของพระเจ้า” ... ณ ที่กางเขน คือปรีชาญาณ ครับ พูดอย่างนั้นก็ได้

ในพระวรสารวันนี้ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงกลับไปที่ถิ่นกำเนิดของพระองค์ คนที่นั่นไม่ได้ต้อนรับพระองค์อย่างดี พวกเขาสงสัยว่า ปรีชาญาณที่พระองค์ทรงเทศน์สอนนั้นมาจากไหน พระองค์ทรงเป็นลูกของแม่พระ และนักบุญยอแซฟ ที่อยู่ท่ามกลางพวกเขามิใช่หรือ แล้วพระองค์ทรงเอาปรีชาญาณมาจากไหน... ท้ายที่สุด เราก็ทราบดีว่า ปรีชาญาณของพระเจ้านั้น ประกาศอานุภาพบนไม้กางเขนนั่นเอง

บทอ่านที่หนึ่งวันนี้ (ฮบ 12:4-7, 11-15) ไม่ใช่อะไรอื่น นี่คือปรีชาญาณของเราคริสตชนเท่านั้นเอง นี่คือความคิดความเข้าใจใยจิตวิญญาณของคริสตชนที่พระเจ้าทรงประทานให้เท่านั้นเอง ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี คือสิ่งที่พระเจ้าทรงให้มันเกิดขึ้น เหมือนดังการตีสอนบรรดาบุตรของพระองค์... คริสตชนมองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยความวางใจในพระเจ้า และจะไม่ต่อว่าต่อขานพระองค์เลย เพราะเราเชื่อมั่นในใจเสมอว่า พระเจ้าจะทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์...

โลกอาจจะมองความคิดของเราคริสตชนนี้อย่างไม่เข้าใจ เราบอกว่า เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีหรือ ... ขอบคุณแม้ในความยากจน ขอบคุณแม้ในความทุกข์ยาก ขอบคุณแม้ในความเจ็บป่วย... ขอบคุณพระเจ้าในความสุข ความยินดี ก็อาจจะพอรับได้ แต่ขอบคุณในสิ่งที่ตรงกันข้ามนั้น โลกอาจจะรู้สึกว่า นี่มันปรีชาญาณอะไรของคริสตชนหนอ กางเขนคือพระสิริรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้า นี่หรือกษัตริย์ของเรา นี่หรือที่กางเขนคือบัลลังก์ของพระองค์ บ้าชัดๆ...

พี่น้องที่รัก วันนี้ พระเยซูเจ้าทรงกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ แล้วพวกเขาก็สงสัยว่า ปรีชาญาณแบบนี้มาจากไหนกัน ความรู้ ความคิดเช่นนี้มาจากไหนกัน ก่อนหน้านี้ แม้บรรดาญาติของพระองค์ก็มองว่าพระองค์ทรงเสียสติไปแล้ว และพยายามมาคุมพระองค์กลับไป เพราะคำสอนของพระองค์คงดูบ้าๆ มันสวนทาง สวนกระแสกับคำสอนของโลกนี้ และพระองค์ก็ทุ่มเทกับการสอนแบบนี้ ด้วยชีวิตที่ให้แบบอย่างจริงๆ ด้วย พระองค์และบรรดาศิษย์ แทบไม่มีเวลาทานอาหาร เมื่อทรงเข้าใจในพระปรีชาญาณที่พระเจ้าประทานให้ สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนในทุกสถานการณ์ของชีวิตมนุษย์

ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี สำหรับสิ่งดีๆ ที่พระประทาน น้ำพระทัยพระเจ้าเนาเนิ่นนาน มีพระหรรษทานอุดม มอบความวางใจในพระทุกกรณี พร้อมตั้งใจนี้จะพลีชีวัน ตอบแทนความรักที่พระให้นั้น รักที่ไม่มีวันจืดจาง....

เช้านี้ หลังการไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้า ผมต้องร้องเพลงนี้จริงๆ ครับ เพราะสิ่งดีๆ ที่พระเจ้าประทาน คือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราคริสตชน เหมือนดังการตีสอนของพระเจ้าที่กระทำต่อเราดุจบิดา เพื่อให้เราเข้าใจพระประสงค์ของพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า นี่คือปรีชาญาณที่โลกไม่เข้าใจ เป็นปรีชาญาณที่ลูกพยายามเรียนรู้ด้วยความวางใจในพระองค์ ลูกเชื่อว่า ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นกับลูก นั่นคือบทเรียนที่มีคุณค่าเสมอสำหรับลูกของพระองค์ ขอพระองค์ทรงตีสอนลูก และเปิดสติปัญญาของลูกให้เข้าใจพระประสงค์ของพระองค์เสมอเถิด

 

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 19 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ฮบ 12:4-7,11-15/ มก 6:1-6
เนื่องจากเราเป็นคนที่ใช้เหตุผล บางครั้งทำให้เราพลาดโอกาสมองเห็น และเห็นคุณค่าของสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือเหตุผล เราอาจจะรุ้สึกทึ่งในเสียงร้องของนักร้อง แต่เมื่อเรารู้ว่า นักร้องคนนั้นเป็นเพียงเพื่อนบ้านของเรา ความรู้สึกทึ่งในเสียงร้องของเขาก็หายไปทันที แทนที่เราจะมองว่าเขาคนนั้นเป็นคนมีพรสวรรค์พิเศษ
ชาวเมืองนาซาเร็ธได้เห็นสิ่งที่น่าพิศวงของพระเยซูเจ้า ตลอดจนปรีชาญาณต่างๆของพระองค์ แต่ความประหลาดใจของพวกเขา ก็เปลี่ยนเป็นความไม่เชื่อ ความเกลียด และการปฏิเสธไม่ยอมรับพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงแปลกพระทัย ที่พวกเขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อ พระองค์จึงเสด็จไปสั่งสอนตามหมู่บ้านต่างๆในบริเวณนั้น เป็นความจริงอย่างที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดหยามนอกจากในถิ่นกำเนิด ท่ามกลางวงศ์ญาติ และในบ้านของตน” บางที คนที่เรารู้จักดีกลับเป็นคนที่ฉุดเราให้ต่ำลงมาสู่ระดับเดียวกับเขา
บราเดอร์เปาโล มิกิ เป็นสมาชิกคณะเยซูอิตพื้นเมืองชาวญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นคนหนึ่งในจำนวนมรณสักขีชาวญี่ปุ่น ขณะที่ท่านถูกตรึงบนไม้กางเขน ท่านได้เทศน์สอนบรรดาผู้คนที่อยู่ในแดนประหาร “คนเหล่านี้ถูกตัดสินว่ามาจากประเทศฟิลิปปินส์ แต่ข้าพเจ้าไม่ได้มาจากประเทศใด ข้าพเจ้าเป็นชาวญี่ปุ่นแท้ เหตุผลเดียวที่ข้าพเจ้าถูกประหาร คือ ข้าพเจ้าได้สอนเรื่องข้อความเชื่อในพระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้า ที่ข้าพเจ้าถูกประหารเพราะเหตุผลดังกล่าว”
วันนี้ พระศาสนจักรระลึกถึงนักบุญเปาโล มิกิ และเพื่อนมรณสักขี ทุกวันนี้ พระศาสนจักรในประเทศญี่ปุ่นมีศักราชใหม่ แม้ว่าจำนวนคาทอลิกจะน้อยลง พระศาสนจักรก็เป็นที่ยอมรับ และยังมีเสรีภาพในการถือศาสนา การประกาศพระวรสารในตะวันออกไกลเต็มไปด้วยความยากลำบากและมีอุปสรรคมากมาย ความเชื่อแบบมรณสักขีทั้ง 26 คนนั้น ยังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับปี 1597

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view