สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

🍓ถ้าเราดำเนินชีวิตในความจริง..
เราก็ดำเนินชีวิตในความยำเกรงพระเจ้า

📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
https://www.youtube.com/watch?v=JKdYAUFBKrg&t=153s

🍊This is My Father's World
http://youtu.be/bEE5MvoT3oI

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
อ่าน :
ปฐก 17:3-9
ยน 8:51-59

พระเยซูเจ้าสอนให้ผู้มีความเชื่อ ได้เข้าใจว่า
เกียรติ ที่เราให้กับตนเอง ไม่มีค่าอะไร
ในสายตาพระเจ้า เพราะผู้ให้เกียรติที่แท้จริง
คือ พระเจ้า พระบิดา

อับราฮัม ได้รับเกียรติจากพระเจ้า
เมื่อท่านเชื่อฟัง และทำตามที่พระเจ้าบอก
พร้อมกับเกียรตินี้ ..พระเจ้าสัญญาว่า
พระองค์จะทำให้อับราฮัม..
เป็นบิดาของชนชาติมากมาย..
ให้มีลูกหลานจำนวนมาก ให้มีแผ่นดินครอบครอง

หมายเหตุ....
ผู้ที่มีเกียรติ..คือ
ผู้ที่ “ให้เกียรติ”.. ผู้อื่น

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“ก่อนอับราฮัมจะเกิด เราเป็น...” (ยน 8:51-59)

เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
จากอดีต ปัจจุบัน และตลอดไป
พระองค์ทรงเป็นชีวิต
ไม่มีเงาของความมืดและความตายอยู่ในพระองค์เลย

ผู้ที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์
คือผู้ที่ปฏิบัติตามวาจาของของพระองค์
ผู้นั้นจะไม่พบความตายเลย

ความเชื่อในพระเจ้าที่ฉันมีต่อพระองค์
แสดงให้เห็นมากน้อยเพียงใด
ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน
และฉันเป็นลูกของพระองค์

เครื่องวัดก็คือ
ฉันปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้ามากน้อยเพียงใด...

________________

พระเจ้าผู้ทรงเป็นพลังและอนุภาพทั้งมวลของประชากรของพระองค์ พระองค์ได้ทรงกระทำพันธสัญญาของพระองค์กับประชากรของพระองค์... “เราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า และเจ้าจะเป็นประชากรของเรา” นี่คือพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำกับเรา และพระองค์จะไม่ลืมพันธสัญญานี้เลย...

ตั้งแต่ฉันรับศีลล้างบาป พระเจ้าทรงสัญญาจะเป็นพระเจ้าของฉัน... วันนี้ ฉันยังคงสัตย์ซื่อต่อพระองค์มากน้อยเพียงใด... เมื่อฉันปฏิญาณตนเป็นนักบวช พระเจ้าทรงสัญญาชีวิตนิรันดร หากฉันปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ และสัญญานั้นไม่มีสิ่งใดอื่น นอกจาก “พระวรสาร” เท่านั้นเอง...

มนุษย์ทุกวันนี้ เรามุ่งหมายและคาดหวังชีวิตที่เป็นอมตะ และไม่รู้จักตาย แต่ชีวิตและความไม่รู้ตายอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นเอง ดังนั้น คำถามที่ฉันต้องถามตนเองเสมอคือ ชีวิตนี้ ฉันแสวงหาอะไรกันแน่...

ผมกลับไปที่ลำไทรครั้งใด มีสองที่ที่ผมมักออกมาเสมอ ที่แรกคือ ที่หน้าพระแท่นของวัดลำไทร ที่ที่ผมบวชเป็นพระสงฆ์ อาจเป็นที่ที่ผมระลึกถึงการเติบโตของผมอีกขั้นหนึ่ง หลังจากที่ผมได้รับศีลล้างบาป คือที่ที่ผมนอนราบลงกับพื้น คือการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์ และเมื่อผมลุกขึ้น นั่นคือการยอมนอบน้อมเชื่อฟัง และก้าวเดินบนหนทางที่พระองค์ทรงนำ นั่นคือที่ที่ผมต้องเตือนตนเองจริงๆ ว่าบัดนี้ ผมเป็นใคร และผมควรเป็นเช่นใด... และอีกที่หนึ่งที่ผมเดินไปเยี่ยม นั่นคือสุสาน ที่อาจจะเป็นที่ที่เหมือนเป็นดังจุดจบของชีวิต และแม้ว่าอาจจะเป็นจริง แต่สำหรับผม ที่นั่นมีค่ามากกว่านั้น เมื่อความตายเป็นประตูที่เปิดให้เราคริสตชนออกจากแดนเนรเทศของโลกนี้ และที่นั่น คือ การพักผ่อนอย่างสงบ ในความหวังต่อผู้ที่เป็นชีวิต นิรันดรภาพ ผู้ทรงเป็นอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งมวล... แต่คำถามที่สำคัญคือ... ฉันได้เจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้ามาน้อยเพียงใด พระวรสารเป็นคู่มือชีวิตคริสตชนของฉันมากน้อยเพียงใด คุณค่าแห่งพระวรสาร เป็นสิ่งที่รวมฉันไว้ในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าของฉันมากน้อยเพียงใด หากพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน และฉันเป็นลูกของพระองค์ ฉันเป็นประชากรของพระองค์ วันนี้ ฉันยังสัตย์ซื่อต่อพระองค์มากน้อยเพียงใด หรือฉันนอกใจพระองค์เสียแล้ว...

ข้าแต่พระเจ้า พละกำลังของลูกมาจากพระองค์ พระองค์ทรงเป็นชีวิต ทรงเป็นความรอดพ้น ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของลูก ของอนุภาพของพระองค์ นำลูกให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ เพื่อเป็นพลังบนหนทางของพระองค์ โดยเชื่อฟังพระวรสาร คือพระวาจาของพระองค์เสมอ เพื่อลูกจะมีพระองค์เท่านั้นเป็นพระเจ้าของลูก และลูกจะไม่คิดนอกใจพระองค์เลย.

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันพฤหัสที่ 11 เมษายน 19 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
บทอ่าน ปฐก 17:3-9 / ยน 8:51-59
ชายคนหนึ่งที่กำลังสิ้นใจ ได้ถามคนที่กำลังสิ้นใจว่า มนุษย์จะได้รับชีวิตนิรันดรหรือไม่? ชายที่ไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆ ได้ถามชายที่ยากคนหนึ่งว่า เขามีพระอาณาจักรหรือไม่? ตามแผนการของพระเป็นเจ้า โจรคนหนึ่งได้ขอพระราชาแห่งราชาทั้งหลายเข้าสู่เมืองสวรรค์ ถ้าพระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้ ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่ง โจรคนนั้นคงจะไม่ร้องขอการอภัยโทษจากพระองค์ แต่เพราะว่าโจรคนนั้น ได้ร้องขอพระองค์ ตามเหตุผลว่า ทำไมพระองค์จึงเสด็จมาในโลกนี้ นั่นคือ การให้ความรอดแก่วิญญาณทั้งหลาย โจรคนนั้นจึงได้ยินคำตอบทันทีจากพระองค์ว่า “เราขอสัญญาว่า วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในสวรรค์” (ลก23:43) และนั่นคือการสวดภาวนาครั้งสุดท้ายของโจรคนนั้น และอาจจะเป็นการสวดภาวนาครั้งแรกของเขาเช่นกัน เขาได้เคาะประตูหัวใจของพระองค์เพียงครั้งเดียว ได้แสวงหาเพียงครั้งเดียว ได้ร้องขอพระองค์เพียงครั้งเดียว กล้าทูลขอทุกสิ่ง และก็ได้พบทุกสิ่ง ในเมื่อบรรดาสานุศิษย์รู้สึกสงสัย และมีเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่อยู่บนไม้กางเขน โจรคนนั้นจึงได้พระองค์เป็นสมบัติของตน และยอมรับรู้ว่า พระองค์เป็นพระผู้ไถ่
พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า ใครที่วางใจในพระวาจาของพระองค์ จะไม่ต้องตาย บรรดาผู้ไม่มีความเชื่อได้อ้างว่า บรรดาประกาศกได้ตายไปแล้ว และแม้แต่อาบราฮัมก็ได้ตายไปแล้ว พระเยซูเจ้าได้ตรัสกับพวกเขาว่า อาบราฮัมรู้สึกยินดี ที่คำสัญญาของพระเป็นเจ้า เป็นอันสำเร็จไปในตัวท่าน บรรดาศัตรูของพระองค์ได้เยาะเย้ยพระเยซูเจ้า เมื่อพระองค์บอกกับพวกเขาว่า ก่อนที่อาบราฮัมเกิด พระองค์ทรงเป็นอยู่แล้ว พระองค์ได้ใช้พระนามเรียกพระองค์เองว่า “เราคือผู้เป็นอยู่” ทำให้บรรดาศัตรูของพระองค์รู้สึกเป็นที่สะดุด เมื่อพระเยซูเจ้าทรงอ้างว่าพระองค์เท่ากับพระเป็นเจ้า โทษที่จะได้รับในการสบประมาทพระเป็นเจ้า คือ การถูกก้อนหินทุ่มจนเสียชีวิต (ลนต 24:16) แต่พระองค์ก็ได้หลบหนีไปได้ จากความพยายามของพวกเขาที่จะฆ่าพระองค์...เราได้ให้ความเคารพต่อพระนามของพระเยซูเจ้าหรือไม่?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกมีความไว้วางใจในคำสัญญาของพระองค์ เพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view