สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2019 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2019 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

💦โดยพระองค์
เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...
และ "โดยพระองค์"
เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร

📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2019
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
https://www.youtube.com/watch?v=ud8vPAeSmZ0&t=90s

https://youtu.be/rT3vPQQNBgw

🍁A Living Prayer
https://youtu.be/ndOp_BjTSlc

🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2019
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
อ่าน :
อสค 37:21-28
ยน 11:45-57

หลายคน จากหลากหลายวัฒนธรรม
เมื่อเห็นกิจการดีที่พระเยซูเจ้าทำ
นำไปสู่ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ
แต่น่าเสียดายที่ความอิจฉาของบางคน
กลับนำไปสู่ความคิดทำรายล้าง
โดยอ้าง “ความดี” ของส่วนรวม

ประกาศกเอเสเคียล ย้ำเตือน
เมื่อพระเจ้าทรงรวมกลุ่มคนที่มีความเชื่อในพระองค์
ให้เป็นหนึ่งเดียวนั้น จำเป็นที่จะต้องชำระพวกเขา
ให้มีชีวิตเป็นหนึ่งเดียว เพื่อกลุ่มของพวกเขา
จะได้คงอยู่ตลอดไป

หมายเหตุ..
เพื่อจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
อยู่ร่วมกัน ที่สำคัญ คือ น้ำใจ
อยู่กับคนหมู่ใหญ่ ต้อง สามัคคี

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2019
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“ปัสกาใกล้จะมาถึง...” (เทียบ ยน 11:45-56)

ปัสกา แปลว่า การผ่าน
ปัสกาของชาวยิวสู่ปาสกของพระคริสตเจ้า
จากปัสกาของพระคริสตเจ้า คือปัสกาของชาวเรา
สู่ปัสกานิรันดรในสวรรค์ บ้านแท้ของเรา

วันนี้ ฉันอยู่บนหนทางแห่งปัสกานั้นหรือเปล่า...
หรือฉันหลงไปในทางอื่นแล้ว...

________________

วันนี้วันเสาร์แล้ว เรากำลังจะจบสัปดาห์ที่ห้าของเทศกาลมหาพรต และเข้าสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้แล้ว และอีกไม่กี่วัน เราก็จะจบเทศกาลมหาพรตเข้าสู่ตรีวารปัสกาแล้ว ... ทำให้ผมเริ่มไตร่ตรองหนักขึ้นถึงหนทางแห่งปัสกานี้... สองคำที่สะกิดใจผมในเช้าวันนี้ คือคำว่าพระวิหาร บรรยากาศของการถวายบูชา และสักการะสถานของพระเจ้า ที่เราพบในบทอ่านที่หนึ่ง ในบทสร้อย และในพระวรสาร หรือแม้แต่บรรยากาศของบทสดุดีวันนี้ ก็เป็นบรรยากาศของประชากรของพระเจ้า ณ ที่ประทับของพระองค์...

“สักการะสถานของพระเจ้าจะอยู่ในหมู่เราตลอดไป” (เทียบ บทอ่านที่หนึ่ง อสค 37:21-28) นั่นคือสักการะสถานเมื่อผ่านปัสกาไปแล้ว และอยู่กับเราตลอดไป นั่นคือปัสกานิรันดรของเรานั่นเอง นั่นคือชีวิตที่เป็นดังพระแท่นบูชาในสักการะสถานของพระเจ้า ณ ที่ที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ และเราเป็นประชากรของพระองค์ ที่นมัสการพระองค์ตลอดไป

ณ พระวิหารขอพระเจ้า สิ่งที่เป็นศูนย์กลางของพระวิหารคือพระแท่นบูชา... นี่คือสิ่งที่ผมไตร่ตรองถึงชีวิตของพระคริสตเจ้า เมื่อพระองค์ทรงเป็นทั้งแท่นบูชา เครื่องบูชา และผู้ถวายบูชา เมื่อทรงทำให้พันธสัญญาใหม่สำเร็จไป... “จงทำการนี้ เพื่อระลึกถึงเราเถิด...” คือการเป็นดังนั้นครับ

พระแท่นบูชาคือบทสรุปชีวิตของพระคริสตเจ้าฉันใด บทสรุปชีวิตคริสตชนก็คือพระแท่นบูชาฉันนั้นด้วย... พระแท่นบูชา คือความสมบูรณ์ของศีลล้างบาปที่เรารับ และการเจิมของพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันจริงๆ ชีวิตของคริสตชนต้องจบลงที่พระแท่นบูชาดังที่พระคริสตเจ้าจบชีวิตของพระองค์ที่นั่นด้วย ดังที่เราเห็นกางเขนและพระแท่นบูชาที่ให้ความหมายเดียวกัน คือปัสกาของพระคริสตเจ้า

พระแท่นบูชาได้รับการเจิมด้วยน้ำมันคริสตมา คริสตชนก็ได้รับการเจิมด้วยน้ำมันคริสตมาในศีลล้างบาป เรากลายเป็นพระแท่นบูชา เรากลายเป็นพระคริสตเจ้า ผู้รับการเจิม... พระแท่นบูชามีผ้าขาวปู เราก็ได้รับเสื้อขาวในวันรับศีลล้างบาป... พระแท่นบูชามีเทียน เราก็ได้รับเทียนในวันที่เรารับศีลล้างบาป... พระแท่นบูชาได้รับการถวายกำยาน ชีวิตคริสตชก็ได้รับการถวายกำยานด้วย เพื่อให้เป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัยของพระเจ้า... นั่นหมายความว่า ความหมายของชีวิตคริสตชน จะสมบูรณ์อย่างแท้จริง เมื่อชีวิตของคริสตชนกลับกลายเป็นดังพระแท่นบูชาของพระองค์ และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าตลอดไป

ปาสกาของขาวยิวคือการผ่านจากแดนทาสไปสู่อิสระ ปัสกาของพระคริสตเจ้า คือการผ่านจากความตายไปสู่ชีวิต และปัสกาของเราคือคริสตชน คือการผ่านแบบพระคริสตเจ้า ผ่านในความเป็นพระคริสตเจ้า ผ่านโลกนี้ไปสู่บ้านแท้นิรันดรของเรา... พี่น้องครับ ชีวิตที่เป็นดังพระแท่นบูชา ชีวิตที่เป็นพระวิหารของพระเจ้า คือชีวิตที่มอบถวายตนเองแด่พระเจ้า เป็นดังพระแท่นบูชา เครื่องบูชา และผู้ถวายบูชา วันนี้ เราพร้อมที่จะมอบชีวิตของเราเป็นดังชีวิตของพระคริสตเจ้า เป็นบูชาอันนำความรอดพ้นมาสู่โลกของเราหรือเปล่า... หนทางแห่งปัสกา ยังคงเป็นหนทางของเราหรือเปล่า... เราเป็นคริสตชน เราคงไม่หลงไปจากหนทางนี้นะครับ... ผ่านความทุกข์ทรมานสู่ความตาย และจากความตาย เราจะกลับมีชีวิตในพระคริสตเจ้า เพราะชีวิตของเราอยู่ในพระองค์...

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงบันดาลให้ทุกคนที่รับบังเกิดใหม่ด้วยศีลล้างบาป เป็นประชากรที่ทรงเลือกสรร เป็นสมณราชตระกูล ขอทรงพระเมตตาทอดพระเนตรประชากรที่ทรงเลือกสรร โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตามพระบัญชา เพื่อประชากรที่ทรงเรียกมารับชีวิตนิรันดร เป็นน้ำหนึ่งในเดียวกันในความเชื่อและกิจการด้วยเถิด. (เทียบ บทภาวนาของประธาน)

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 19 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
บทอ่าน อสค 37:21-28 / ยน 11:45-57
เมื่อพระเยซูเจ้าได้ปลุกลาซารัสให้กลับคืนชีพ(ข้อ 44 ) มีหลายคนได้มีความเชื่อในพระองค์ บางคนได้ไปรายงานให้สภาซันเฮ็ดรินทราบ เกี่ยวกับการกระทำของพระเยซูเจ้า สภาแห่งนี้ประกอบด้วยบรรดาผู้อาวุโส ผู้นำทางศาสนา เป็นต้นพวกสะดูสี และพวกฟาริสี พวกเขากลัวว่า ถ้าปล่อยให้พระเยซูเจ้าสอนต่อไป พระชาชนจะเรียกร้องว่า พระองค์คือพระเมสสิยาห์ และถ้าเป็นเช่นนั้น ชาวโรมันก็จะมาทำลาย ทั้งพระวิหารและชนชาติของพวกเขาให้พินาศไป พวกเขาจึงวางแผนที่จะสังหารพระองค์ คายาฟาส ซึ่งเป็นมหาสมณะในสมัยนั้นจึงได้พูดว่า “พระเยซูเจ้าจะต้องสิ้นพระชนม์ เพื่อชนทั้งชาติ เป็นสิ่งที่น่ากลัว คือ การที่พระเยซูเจ้าได้ทรงปลุกลาซารัสให้กลับคืนชีพ เป็นการนำพระองค์ไปสู่การสิ้นพระชนม์ของพระองค์เอง และนำความรอดไปสู่มนุษยโลก.
ในฐานะเป็นพระเมสสิยาห์ พระเยซูเจ้าพร้อมที่จะสละชีวิตของพระองค์ เพื่อมนุษยชาติ ในฐานะเป็นพระบุตรของพระเจ้า ตามที่ยอห์นได้เป็นประจักษ์พยานว่า “ข้าพเจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ เหมือนนกพิราบ และทรงอยู่เหนือพระองค์...ข้าพเจ้าเห็น และเป็นพยานยืนยันว่า ท่านผู้นี้เป็นบุตรของพระเจ้า” (ยน 1:32,34)
ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ในฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า เราอาจจะได้รับบางสิ่งบางอย่างจากพระองค์ เพื่อทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระองค์ โปรดประทานให้เราสามารถชนะทุกสิ่งที่ทำร้ายและเป็นสิ่งที่เลวร้าย ขอให้สิ่งนั้นแก่เรา เพื่อจะทำให้พระราชัยของพระองค์ ใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามา เพื่อขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จไป และให้พระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์ ได้รับการยอมรับว่า เป็นแสงสว่างของโลกนี้ เพื่อนำความรอดให้แก่ประชากรของพระองค์ และช่วยให้พวกเขาพ้นจากความชั่วร้าย โปรดปกปักรักษาชาวเรา และประทานพระจิตของพระองค์ ให้คงอยู่ในตัวเรา อาแมน

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

https://youtu.be/7apV4_ML9VY

view