สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันพฤหัสที่ 2 พฤษภาคม 19 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

วันพฤหัสที่ 2 พฤษภาคม 19 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

“พลังแห่งพระวาจา”
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2019
ระลึกถึงนักบุญอาธานาซีโอ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“ผู้ใดมีความเชื่อในพระบุตร ย่อมมีชีวิตนิรันดร...” (ยน 3:31-38)

ปรีชาญาณและความเชื่อที่แท้จริงนำความรอดพ้นและชีวิตนิรันดร
สิ่งนั้นมาจากพระเจ้าและอยู่ในพระเจ้าเท่านั้น

ชีวิตคือการรู้จักความจริงและรักความดี
การแสวงหาความจริงและความดีคือการแสวงหาพระเจ้า
ชีวิตที่พบพระเจ้าและเจริญชีวิตตามหนทางของพระเจ้านั้น
คือชีวิตที่มุ่งหน้าสู่ความรอดพ้นนิรันดร

วันนี้ ฉันที่เป็นบุตรของพระเจ้า
ฉันบอกว่าฉันรู้จักรพระองค์
ฉันเดินตามเสียงแห่งพระประสงค์ของพระองค์มากน้อยเพียงใด.

________________

บางทีเราก็ต้องยอมรับว่า เราเจริญชีวิตอยู่ในสองโลก สองอาณาจักรในเวลาเดียวกัน อาณาจักรหนึ่งคืออาณาจักรของโลกนี้ และอีกอาณาจักรหนึ่ง คืออาณาจักรของพระเจ้า นั่นหมายความว่า แม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลก แต่ในความเป็นจริง เราก็ไม่ใช่คนของโลก นั่นหมายความว่า บางที เราก็ถูกเรียกร้องให้ดำเนินชีวิตตามกฎของอาณาจักรที่เราอยู่

บรรดาอัครสาวกของพระเยซูเจ้าวันนี้ ยืนยันว่า เขาต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์ (กจ 5:27-33) สิ่งนี้อาจะเป็นสิ่งที่โลกอยากจะฆ่าพวกเขา และสุดท้าย พวกเขาก็เป็นมรณสักขีเพื่อยืนยันความจริงในพระเจ้า

กฏของพระเจ้าแสนดี นำชีวีใหม่ใสสด... กฎของพระเจ้า แท้จริงแล้วคือสิ่งที่อยู่สูงกว่าใดๆ ของมนุษย์ และเป็นกฎเพื่อมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์เพื่อกฎ นี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้ายืนยันเสมอๆ... นานมาแล้ว ผมเคยมีโอกาสแบ่งปันและอบรมครูในโรงเรียนคาทอลิกบางครั้ง ผมจำได้ว่า บรรดาบุคลากรครูเหล่านั้น หลายๆ ครั้งเขาต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์มากมาย เพื่อทำให้ชีวิตของพวกเขามีความก้าวหน้าและพัฒนาในมาตรฐานและตัวบ่งชี้มากมายที่ถูกกำหนดไว้ เราได้มีโอกาสพิจารณากันจริงๆ และเราถามกันว่า สิ่งดีๆ ที่เป็นมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่างๆ เหล่านั้น เพื่อแสดงว่าชีวิตของเรามีมาตรฐานนั้น มีสิ่งใดบ้างไหม ที่ไม่มีในพระวรสารของพระคริสตเจ้าเรา... แต่แท้ที่จริงแล้ว เราต้องยอมรับว่า ชีวิตที่ดำเนินตามมาตรฐาน ตามพระวรสารของพระคริสตเจ้านั้น คือชีวิตที่จะไม่บกพร่องต่อกฎใดๆ ของโลก และของศาสนาใดๆ เลย... บุคคลแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า เขาจะเป็นคนที่ดีที่สุดของสังคม เขาจะไม่ผิดกฎของศาสนาใด และไม่ผิดกฎหมายใดๆ ในโลกเลย เพราะกฎของพระเจ้านั้น คือกฎแห่งความจริงและความดี เป็นกฎแห่งชีวิต ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎของพระองค์ เขาเป็นคนที่ไม่ผิดต่อกฎใดๆ เลย... ดังนั้น ผมจึงสรุปว่า เราไม่ต้องพยายามเป็นครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ ครูตัวอย่าง ครูพระราชาทานอะไรหรอกครับ... ขอให้เราเป็นครูพระราชทานจากพระราชาแห่งพระราชาทั้งหลาย ขอให้เราเป็นครูที่เป็นคริสตชนที่แท้จริงเท่านั้น เราก็เป็นสุดยอดครูของโลกนี้แล้วล่ะครับ เราต้องเป็นครูแห่งพระวรสาร เป็นครูของพระคริสตเจ้า เป็นของขวัญของโลกนี้... แต่นั่นก็ไม่ง่ายเลย... ให้เราเข้าพึ่งพระเจ้าซิครับ แล้วทุกสิ่งจะไม่หนักเกินกำลัง หากเรายอมให้พระองค์มาก่อนในชีวิตของเรา ทุกสิ่งที่ตามมานั้นย่อมดีกว่าเสมอ

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า พระองค์ทรงเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต... พระองค์ทรงเป็นความจริงที่บันดาลชีวิตครับ พระองค์ทรงเป็นหนทางนั้นที่เป็นหนทางแห่งชีวิตที่แท้จริง ดังนั้น การที่พระองค์ได้ตรัสว่า ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรย่อมมีชีวิตนิรันดร นั่นคือเชื่อในพระองค์และเจริญชีวิตในพระองค์อย่างแท้จริง ไม่ใช่เชื่อเท่านั้น แต่เชื่อใน คือมีเจริญชีวิตในพระองค์ครับ...

เราคงไม่ต้องถามว่า แล้วพี่น้องต่างศาสนาล่ะ เขาจะรอดไหม... รอดครับ หากเขาฟังเสียงของความจริงและความดีในมโนธรรมของเขา และดำเนินชีวิตตามเสียงแห่งความจริงและความดีนั้น เพราะการฟังเสียงของความจริงและความดี และเจริญชีวิตตามนั้น นั่นคือการเจริญชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า นั่นคือชีวิตของผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าครับ

แต่สิ่งที่น่าไตร่ตรอง คือสิ่งที่เป็นความเป็นจริงในชีวิตคริสตชนของเราต่างหาก เราต้องไม่เป็นคริสตชนแบบรูปภาพโฆษณา เราต้องไม่เป็นคริสตชนเฉพาะกลิ่น สี รส ที่ปรุงแต่ให้ดูดีเท่านั้น แต่เราต้องเป็นคริสตชนด้วยชีวิตจริง... วันนี้ เราบอกว่าเราเป็นคริสตชน เป็นศิษย์พระเยซู เป็นลูกของพระเจ้า เราเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระองค์มากน้อยเพียงใด เราเจริญชีวิตตามเสียงของพระองค์ที่ตรัสกับเรามากน้อยเพียงใด...พี่น้องที่รักครับ เชื่อและมั่นใจได้ครับ ผู้ที่เจริญชีวิตตามแนวทางแห่งพระวรสาร เขาคือพลเมืองแห่งสวรรค์ และเขาจะเป็นพลเมืองที่ดีของโลกด้วย เขาจะไม่ผิดกฎใดๆ ของโลก และไม่ผิดกฎใดๆ ของศาสนาใด และเขาก็เป็นคนดีที่สุดของสังคมโลกแล้วล่ะครับ และนี่แหละ คือบุตรของพระเจ้า ผู้กลับตายพร้อมกับพระคริสตเจ้า และกลับคืนชีพมีชีวิตใหม่ในพระองค์ เขาย่อมแสวงหาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ณ ที่ที่พระเจ้าประทับอยู่ และนี่แหละ คนของพระเจ้า ผู้ที่เป็นของเบื้องบน ไม่ใช่ของแผ่นดินนี้

ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานความกล้าหาญเช่นบรรดาอัครสาวกแก่ลูกด้วยเถิด เพื่อลูกจะได้มั่นคงในการดำเนินชีวิต เชื่อฟังพระวาจาพระองค์มากกว่าเชื่อฟังเสียงของโลก และนั่นคือหนทางที่ลูกจะก้าวไปสู่นิรันดรภาพ ด้วยการเป็นลูกที่ดีของพระองค์ และเป็นพลเมืองที่ดีที่สุดของทั้งสองอาณาจักรนี้ คือเป็นพลเมืองที่ดีของโลกนี้ และเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ด้วยเทอญ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันพฤหัสที่ 2 พฤษภาคม 19 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา
บทอ่าน กจ 5:27-33 / ยน 3:31-36
พวกยิวถือว่าโมเสสคือผู้ที่สอนพระบัญญัติของพระเป็นเจ้า ให้แก่พวกเขา เพราะว่าโมเสสได้เคยสนทนากับพระเป็นเจ้า “แบบหน้าต่อหน้า” แต่บรรดาผู้แต่งพระวรสารต่างพูดว่า พระเยซูเจ้าในฐานะที่มีความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดาเจ้า ได้กล่าวพระวาจาของพระเป็นเจ้า และพระวาจาของพระเป็นเจ้านั้น เป็นพระวาจาทรงชีวิต พระเยซูเจ้ายังได้ตรัสว่า คนที่มีความเชื่อในพระองค์ จะไม่ต้องเจริญชีวิตตามจิตตารมณ์ของโลกนี้ แต่ตามจิตตารมณ์ของพระองค์ ในสภาวะที่มีความสับสน และไม่มีใครช่วยเหลือ ให้เราประกาศเหมือนกับเปโตรว่า “พระเจ้าข้า พวกเราจะไปหาใคร พระองค์มีพระวาจาทรงชีวิต เรามีความเชื่อและมีความมั่นใจว่า พระองค์คือผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นเจ้า” (ยน 6:68-69)
แม่น้ำตัดผ่านหินได้ ไม่ใช่เพราะ พละกำลัง แต่เพราะความไม่ลดละ… คำพูดที่สวยงามไม่ได้จริงเสมอไป และการพูดความจริงก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปเช่นกัน… ในเมื่อไม่มีอะไรแน่นอน ทุกอย่างก็เป็นไปได้ทั้งนั้น อดีตไม่อาจเปลี่ยน ลืม แก้ไข หรือลบทิ้งได้ ทำได้เพียง “ยอมรับ”…ความล้มเหลวที่แท้จริงเพียงสิ่งเดียวในชีวิต คือล้มเหลวในความพยายาม…เราไม่อาจตัดสินใจแทนคนอื่นได้ เราจึงไม่ควรปล่อยให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนเราเช่นกัน…อย่าอ้อนวอนขอชีวิตที่เรียบง่าย แต่จงสวดขอให้เป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้น -จอห์น เอฟ.เคนเนดี้-…การให้อภัยคือของขวัญที่คุณให้กับตัวเอง...เมื่อให้อภัย คุณเปลี่ยนอดีตไม่ได้ แต่มั่นใจได้ว่าเปลี่ยนอนาคตได้... ความพ่ายแพ้ไม่ใช่ความล้มเหลวที่แย่ที่สุด แต่การไม่พยายามต่างหาก คือความล้มเหลว ที่แท้จริง... เราไม่สามารถรู้ได้ว่า...เราจะบินได้สูงแค่ไหน... จนกว่าเราจะกางปีกแล้วบิน...คนที่ประสบผลสำเร็จ....ไม่ใช่อยู่ที่แรงดึง....แต่อยู่ที่มีความตั้งใจแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลง…ความยากลำบาก...เป็นมหาลัยชั้นสูงในการฝึกยอดคน….อดีตไม่สำคัญว่าเราเคยเป็นใคร...แต่สิ่งสำคัญมันอยู่ที่ว่า...วันนี้เราจะเป็นใคร...? และวันพรุ่งนี้..เราต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แค่ไหน.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view